Welcome, Guest
Username: Password: Secret Key Remember me
 • Page:
 • 1

TOPIC: Matiu 4.1-11

Matiu 4.1-11 3 years 5 months ago #7

 • saias
 • saias's Avatar Topic Author
 • Offline
 • New Member
 • New Member
 • Posts: 5
 • Thank you received: 0
1NA‘E toki ‘ohake ‘a Sīsū ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oni ki he toafa ke ‘ahi‘ahi‘i ‘e he Tēvolo. 2Pea hili ‘ene ‘aukai ‘i he ‘aho ‘e fāngofulu mo e pō ‘e fāngofulu, pea ne toki hālofia. 3Pea ha‘u ‘a e Toko Taha Fakatauvele, ‘o ne pehē kiate ia, “Kapau ko e ‘Alo koe ‘o e ‘Otua, fekau ke hoko ‘a e ngaahi fo‘i maka ni ko e ngaahi fo‘i mā.” 4Ka ka tali ‘e ia ‘o pehē, Kuo tohi, ‘Oku ‘ikai mo‘ui ‘a e tangata ‘i he mā pē, ka ‘i he ngaahi folofola kotoa pē ‘oku ‘alu atu mei he fofonga ‘o e ‘Otua. 5Pea toki ‘ave ia ‘e he Tēvolo ki he Kolo Tapu, ‘o ne fokotu‘u ia ki he tu‘ahivi ‘o e Temipale, 6mo ne pehē ki ai, Kapau ko e ‘Alo koe ‘o e ‘Otua, hopo ki lalo; he kuo tohi, He kouna ‘e ia ‘ene kau ‘āngelo telia ‘a koe; pea te nau fataki nima koe na‘a pākia ho va‘e ‘i ha maka. 7Pea lea ‘a Sīsū kiate ia, kuo tohi foki, ‘E ‘ikai te ke ha‘aki ‘ahi‘ahi‘i ‘a e ‘Eiki ko ho ‘Otua. 8Pea ‘ave foki ia ‘e he Tēvolo ki ha mo‘unga na‘e mā‘olunga ‘aupito, ‘o ne faka‘ali‘ali ki ai ‘a e ngaahi pule‘anga kotoa pē ‘o māmani mo honau nāunau; 9‘o ne pehē kiate ia, ko e ngaahi me‘a ni kotoa pē te u ‘atu mo‘ou, ‘o kapau te ke fakatōmape‘e ‘o lotu kiate au. 10Pea toki pehē ‘e Sīsū, Sētane, fei mo ‘alu! he kuo tohi, Ko e ‘Eiki ko ho ‘Otua te ke lotu ki ai, pea ko ia pē toko taha te ke ‘otua ‘aki. 11Pea toki tukuange ia ‘e he Tēvolo: pea ‘iloange na‘e ha‘u ha kau ‘āngelo ‘o fai ha tauhi kiate ia.

Please Log in to join the conversation.

Matiu 4.1-11 3 years 5 months ago #9

1) Si'i ke tau fa'a fanongo 'oku tataki 'e he Laumalie ha taha ke 'ahi'ahi'i, ka ko Sisu na'e pehe hono tataki atu 'e he Laumalie Ma'oni'oni. 'Ikai 'oku tau sio heni ki he ngaue 'a e Laumalie Ma'oni'oni, ko hono taukapo'i kitautolu? Ke ne a'usia 'a e 'ahi'ahi faingata'a ko eni, 'oku hoko ai 'i he'ene lava'i 'a e 'ahi'ahi, ke ne tokoni'i kitautolu foki 'i he'etau ngaahi vaivai.

2) Ko e ngaue tataki ko eni 'a e Laumalie Ma'oni'oni ki he Tevolo ke 'ahi'ahi'i, ko Sisu pe 'oku ne fai ki ai? Pe ko e taha ia 'o e faka'ilonga 'o 'ete ma'u Laumalie Ma'oni'oni, ko 'ete fepaki ma'u pe mo e 'ahi'ahi? 'Oku ou tui 'oku taha'ona pe 'a Sisu 'i he me'a ni, he 'oku 'ahi'ahi'i ia 'e he Tevolo, ko e " 'Alo 'o e 'Otua", 'a ia foki ko e tu'unga pe ia 'o Sisu Talu'itaniti. Kaneongo ia, 'oku tau hoko mo kitautolu foki ko e fanau 'a e 'Otua, ko e me'a 'i he'etau ma'u 'a Sisu (Sione 1:12-13). Pea te tau 'amanaki ai, ki he ngaue tatau na'e fai 'e Laumalie kia Sisu, ke ne fai foki kiate kitautolu. Ka kuo lava'i 'e Kalaisi 'a e 'ahi'ahi, ko ia ai, ko e 'ahi'ahi kotoa pe 'oku 'omi, te tau lava'i 'ia Kalaisi.

3) Ko e me'a na'e tali'aki 'e Sisu 'a e Tevolo, ko e "Kuo tohi", 'a ia ko e ngaahi kupu'i folofola mei he Tohitapu. 'Oku tau 'amanaki foki ko e tokoni ia 'a Laumalie te ne fai kiate kitautolu 'i he'etau fehangahangai mo e 'ahi'ahi. 'Oku ne fakamanatu mai kiate kitautolu 'a e folofola 'a e 'Otua, ke tau lea'aki ki he Tevolo, he 'oku ai ha ivi 'o e me'a kuo hikitohi, ke ne fakavaivai'i 'a e Tevolo.

Please Log in to join the conversation.

 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.332 seconds

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide18
 • Slide14
 • Slide03
 • Slide07
 • Slide05
 • Slide04
 • Slide16
 • Slide06
 • Slide11
 • Slide05
 • Slide19
 • Slide09
 • Slide22
 • Slide15
 • Slide20
 • Slide13
 • Slide08
 • Slide07