Welcome, Guest
Username: Password: Secret Key Remember me
Welcome to the Tālanga forum!

Tell us and our members who you are, what you like and why you became a member of this site.
We welcome all new members and hope to see you around a lot!
 • Page:
 • 1

TOPIC: Kuo tau ma'u eni e fakatonuhia

Kuo tau ma'u eni e fakatonuhia 3 years 4 months ago #10

 • Maafu
 • Maafu's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Moderator
 • Moderator
 • Posts: 4
 • Thank you received: 0
Loma 5:9

Pea kapau ko ia, pea ka kuo tau maʻu ʻeni ʻa e fakatonuhia ʻi hono taʻataʻa, pea huanoa hotau fakamoʻui ka fai ʻiate ia mei he houhau.

1) Ko e tu'unga na'a tau 'i ai:
Na'e fakahalaia'i kitautolu 'e he Lao 'i he 'ao 'o e 'Otua. He 'oku talamai 'e he Lao, 'Oku 'ikai ha taha 'e ma'oni'oni, 'oku 'ikai ha taha 'e faitotonu, 'oku 'ikai 'aupito ha taha. Pea ko e Lao, 'oku nofo 'i hotau kanomate, 'o ne liliu 'a e ngaahi fekau 'a e 'Otua, ko e me'a ke tau talangata'a ki ai. 'Ikai ia ko ia pe, ka ko e talamai 'e he Lao, 'Oua 'e manumanu, ko 'ene ta'ofi mai ia 'a e me'a 'oku tau lolotonga mo'ui'aki. Ko ia, 'e 'ikai ai hatau hao'anga, he 'ao 'o e 'Otua, he na'a mo e Lao, ka ko ia ia 'oku ne fakahalaia'i kitautolu 'i he 'ao 'o e 'Otua. Ko ia ia, 'oku ne fakapapau'i mai, 'a 'etau halaia he Fakamaau'anga 'o e 'Otua, pea mo e taau ke tautea mate kitautolu 'e he 'Otua.

2) Ko e tu'unga 'oku tau 'i ai:
Ka 'i he lolotonga ni, 'ia Kalaisi Sisu. Kuo tau ma'u 'a e fakatonuhia, tu'unga 'i hono ta'ata'a. Lolotonga pe 'etau kei halaia, pea tuha ke tautea mate kitautolu, kuo pekia 'a Kalaisi ia ma'atautolu. Ko e totongi ia 'o hotau mo'ua 'i he 'ao 'o e 'Otua. Ko e feilaulau ia koe'uhi ko 'etau ngaahi hia. Kuo lava leva eni 'e he 'Otua, ke tukuange kitautolu na'e halaia, 'o lau kuo tau tonuhia 'i hono 'ao, koe'uhi, he kuo fakaai 'ene fakamaau totonu, kiate kitautolu, 'i he ta'ata'a 'o Kalaisi. Ko e ngaahi lea 'oku vovo ki he telinga 'o e angahala, 'a e pehe, "kuo tau ma'u eni 'a e fakatonuhia 'i hono ta'ata'a". 'Ikai ko e "fakatonuhia ‘i he'etau lotu", pe ko e "fakatonuhia 'i hotau Siasi", pe ko e "fakatonuhia 'i hoku lakanga fakalotu", pe ko e “fakatonuhia ‘i he’eku tauhi e fekau”. Ka ko e "fakatonuhia 'i hono ta'ata'a".

3) Ko e tu'unga te tau 'i ai:
Ko e lea "huanoa" 'oku 'uhinga ki hono fakafehoanaki 'o ha me'a lahi, ki ha me'a si'isi'i. Ko e me'a lahi mo'oni ki he 'Otua, ke ne fakatonuhia'i 'a e kau halaia, ta'ekau ai ha'anau ngaue pe ma'oni'oni. Ka kuo lava ia 'e he 'Otua, ko e me'a 'i he ta'ata'a 'o Kalaisi. Ko ia, ko 'etau hanga atu ki he kaha'u, ki he Fakamaau 'a e 'Otua, (he kuo pau ke tau tu’u kotoa pe ‘i he ‘ao ‘o e Fakamaau ‘a e ‘Otua), kuo tau fakapapau'i eni 'etau hao, mei he Fakamaaau, 'i he kaha'u, tu'unga 'i hono 'osi fakatonuhia'i kitautolu 'i he ta'ata'a 'o Kalaisi.

Ko e 'ilo pehe, 'oku taau ke ne liliu 'etau mo'ui. He kapau na'a ku halaia 'i he Fakamaau'anga, pea fakatonuhia'i ai au koe'uhi na'e totongi 'e he Fakamaau ia hoku mo'ua. Ko e vale pe 'e toe 'alu ia 'o fai hia koe'uhi, he 'e kei fakatonuhia'i pe ia ‘e he Fakamaau. Ko hono mo'oni, ka u ka toe faihia hili hoku fakatonuhia’i, 'e 'i he Fakamaau, ke tautea mamafa 'aupito au, koe'uhi ko e 'ikai hounga'ia hoku loto, he 'ofa kuo ne fai ma'aku, 'i hono totongi hoku mo'ui. Ko e tatau ia 'o hotau fakatonuhia'i 'e he 'Otua. Ko e me’a ‘i he’etau ma’u ‘a e fakatonuhia tu’unga ‘i hono ta’ata’a, ‘oku liukava’i ‘etau mo’ui, ko ‘etau hounga’ia ‘i he ‘ofa hulu na’e pehe.

Please Log in to join the conversation.

 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.672 seconds

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide14
 • Slide07
 • Slide03
 • Slide18
 • Slide05
 • Slide04
 • Slide19
 • Slide06
 • Slide09
 • Slide11
 • Slide16
 • Slide05
 • Slide22
 • Slide13
 • Slide20
 • Slide15
 • Slide07
 • Slide08