'Otu 'a e Palesitení ki Novema 2019

on on . Hits: 900

Luke 2:52e “Pea naʻe lalaka atu ‘a Sīsū ‘i he poto, mo e lahi ‘o hono sinó, pea mo hono ‘ofeina ‘e he ‘Otuá mo e tangatá.”

Ko hono fakamahuʻingaʻi eni ‘e he fai Kosipeli ko Luké ‘a e tuʻunga tangata ‘o Sīsū mo e anga ʻene tupu hake he vaaʻihala moʻui ‘o e fānaú. Fakataha mo e tuʻunga tangata ‘a hotau ‘Eikí hili hono aloʻi mai ko e Misaiá. Ko Sīsuú ko e ʻAlo ʻo e ʻOtua, pea ko e tangata moʻoni. Naʻe ‘i ai hono ‘atamai ke ʻilo-meʻa, pea ʻi ai hono sino ke tupu fakalakalaka, pea ʻi ai mo hono loto, ke ne ongoʻi ‘a e ‘ofa mai ‘a e ‘Otuá mo e tangatá.

Ko e ngaahi meʻa ni kotoa ‘i he moʻui ‘a hotau ‘Eikí, ‘a hono ʻatamai mo e sino mo e lotó, naʻe pau ke tupu fakalakalaka mei he siʻi, ki he lahi. Mei he vaivai ki he kaukaua, mei he masivesiva ki he teungaʻia, pea mei he anga tangatá ki he anga ‘Otuá.

Kapau ko Sīsū eé 'i heʻene kei tamasiʻí, naʻe lalaka atu ‘i he potó, mo e lahi ‘o hono sinó, mo ‘ofeina ia ‘e he ‘Otuá mo e tangata, hono lotó mo e laumālie. Naʻe kaunga ki ai ‘a Siosifa mo Mele fakataha mo e Laumālie Māʻoniʻoní. Pea fēfē ai siʻetau fānaú? Ko hai te ne fai ʻa e fakalakalaka ko iá? Ko e tali mahinó pē, ‘oku fai 'e heʻetau kaveingá. Ko kitautolu kau tauhi fānau he familí, Siasí, ʻapiakó, koló mo e fonuáʻakiʻaeiviʻoe Laumālie Maʻoniʻoní. Ko e lao ‘o natulá ki ha tupu fakalakalaka ‘o ha meʻa moʻui ‘oku hoko ai ‘a e liliu vavé mo e mālohí. Fakalakalaka mei he siʻí ki he lahi, mei he vaivaí ki he kaukaua, mei he masivesivá ki he koloaʻia, mo e anga tangatá ki he anga-‘Otua.

Ko e meʻa ʻe tolu ke lalaka ai ʻetau fānaú:

(1) Lalaka atu ‘i he poto (‘atamai). Ko e poto ko eni ‘oku lau ki ai ‘a e Tohitapú, ko e ‘apasia ki he ‘Otuá, ko e kamataʻanga ia ‘o e potó mo e afe mei he koví, ko ‘ete maamá ia (Siope 28:28). Ke pehē ʻetau fānaú.

(2) Lalaka atu ki he lahi ‘o e sinó. Ko e sinó ko e meʻa ngāue ia ‘oku fai ʻaki ʻe he fānaú ‘a e finangalo ʻo e ʻEikí. Ko e sinó ko e meʻa-ngāue ia ‘o e tuí. Hangē ko e lau ʻa e ʻIpiseli ʻa Semisi 3:17. “Pehē foki ‘a e tuí. Kapau ‘oku ‘ikai ke ō mo e ngāué, ‘oku mate pē ia ‘i heʻene tuʻu tahá”. Ke peheé ʻetau fānaú.

(3) Lalaka atu ‘i he ʻofeina ‘e he ‘Otuá mo e tangatá. Ko e ‘ofa ‘a e ‘Otuá mo e tangatá, naʻe toka ki he loto mo e laumālie ‘o Sīsū. Naʻa ne ongoʻi ʻa e ʻofa ko iá. Pea ngāue ʻa e ʻofa ko iá ‘i he ʻEne moʻuí pea ko e ʻuhinga ia ‘o e fakalea mahino ‘a e ngaahi Kosipelí kiate IÁ, he ʻEne fekauʻaki mo e kakaí. Naʻe langa hono fatú ‘i he ‘ofá ‘i he ʻEne sio ki ha fuʻu kakaí. Ke pehē ʻetau fānaú.

Tau lotu mo ngāue ke lalaka atu ‘etau fānaú ‘i he poto, mo e lahi ‘o honau sinó, pea mo hono ‘ofeina ‘e he ‘Otuá mo e tangatá.”

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide03
 • Slide14
 • Slide04
 • Slide18
 • Slide07
 • Slide05
 • Slide06
 • Slide16
 • Slide09
 • Slide11
 • Slide05
 • Slide19
 • Slide13
 • Slide20
 • Slide07
 • Slide15
 • Slide08
 • Slide22