'Otu 'a e Palesitení ki 'Aokosi 2019

on on . Hits: 938

Laumālie Maʻoniʻoni Fakafoʻou ʻEtau Fānaú

“Ko e Fānaú ko e ʻinasi meia Sihova. Ko e totongi ʻoku Ne ʻomi ko e fua he manava” Saame 127:3.

Ko e fehuʻi mahuʻinga ke fai ʻe he Siasí: Ko hai ʻoku fānau ʻi he nofo ʻa e sosaieti? Ko e fānau ʻa hai ʻi he sosaieti?. Ko e tala faka-ʻOtuá, ko e fānau ʻa e ʻOtua. Ka ‘oku ʻomai ko e meʻaʻofa ‘a e ʻOtuá ʻi he founga fakanatula ki he manava ʻo ha tangata mo fefine ʻi he nonofo mali maʻoniʻoni ʻa e husepaniti mo e uaifi. Pea ko e kamataʻanga ʻo e nofo mali naʻe tuʻutuʻuni pē ia ki he ʻuluaki tangatá mo e fefiné ʻe he ʻOtuá, ʻi he kamataʻanga ʻo e fakatupu ʻi Heʻene folofolá: “ Ko ia ʻe tukuange ʻe he tangata ‘ene tamai mo ʻene faʻē, kae pikitai ki hono uaifí: pea te na hoko ko e kakano pē taha (Senesi 2:24). Pea ʻoange kiate kinaua ‘o e mafai mo e totonu ki he fānaú ʻi he folofola naʻe pehē: “ …Mo fakatupu mo fakatokolahi mo fakafonu ʻa mamani…(Senesi 1:28).

Ka kuo hoko mai ‘a e founga mo e fakakaukau faka-e-tangata ia ke ʻi ai ‘a e fānau. Pea ‘oku kau fakataha ‘a e Siasi mo e folofola ʻa e ʻEikí ke tali kinautolu he ʻoku maʻae faʻahinga ko iá ‘a e puleʻanga ʻo e ‘Otuá. Ko e meʻa naʻe tokanga ki ai ‘a e ʻEikí, ko e mahuʻinga ‘o e tuʻunga fānau. Naʻe ʻikai tokanga ia pe ko hai naʻa nau ʻomai ʻa fānau, he ko ʻEne folofola ki he Kau Ako ‘i hono taʻofi ʻa e fānau mei he ‘Eiki: “ Tuku pē ʻa e kau tamaiki ke nau haʻu kiate au. ʻOua ʻe taʻofi kinautolu. He ʻoku maʻae faʻahinga ko iá ʻa e puleʻanga ʻo e ʻOtua”( Maʻake 10:14). Ko hai pe ʻoku fānau ko e fānau ʻa e ʻOtua.

Ko e tefitoʻi kamataʻanga ʻo e moʻui ʻa e fānaú ko e loto fale famili ʻi hono fanauʻi mai kinautolu ki ai. Pea hoko mai ki he lotofale ʻo e lotu ‘oku tauhi ʻe he Siasi ʻi hono fai honau papitaiso kei valevale ko hono fakahu kinautolu ki he Siasi ke fai hake ai honau ohi mo tauhi fakalaumalie ki he memipa kakato ʻi he Siasi. Pea ko hono momoi mai kianutolu ʻe he famaili ke nau hoko ko e fanau ‘a e ʻEiki ʻi he Siasi. Pea ‘oku nau kau ki he Siasi ‘aki ‘a e lakanga ko e Memipa Fanongo. ‘Oku teʻeki te nau memipa kakato ʻi he lakanga ko e Lotu Fehuʻi. Pea kuo hanga ai ʻe he Siasi ʻi he tukufakaholo faka-Uesiliana mo e faka-Kalisitiane ʻo fokotuʻu ‘a e ngaahi polokalama fakalotu maheni mo pau ki honau ohi mo tauhi fakalaumālie ki he tuʻunga matuʻoutuʻa fakalaumlie ke memipa kakato ʻi he Siasi ʻi he lakanga Lotu Fehuʻi. Pea ko e ngaahi polokalama ohi mo tauhi fakalaumālie ʻa e Siasí ki he fanaú:

1)Lautohi Faka-Sapate (Sunday School), 2)Kautaha Akolotu (Christian Endeavour group), (3)ʻAʻahi mo e ngaahi lesoni faka-Tohitapu ki he ngaahi akoʻanga (Scripture in Schools), (4)Ngaahi ʻapiatanga toʻutupu (Youth camps), 5)Tākanga ʻa e Toʻutupu (Boysʻ and Girlsʻ Brigate), (6) Katoanga Toʻutupu (Youth Festivals), 7)Ngaahi Maʻunga Kelesi lotu ʻa e Siasi (Church Services), 8)Ngaahi lotu fakafamili (Family Devotions), 9)Mo ha toe polokalama tānaki mai ʻe he Siasi fakakoló.

Kuo fuoloa mai ʻa e fai ʻe he Siasi ‘a e ngaahi founga ko eni mei he kuohilí. Pea naʻe hoko ia ko e faʻunga mo e Moʻui Fakalaumālie (Spiritual Formation) mo e faʻunga ‘o e Ngāue Fakalaumālie (Misiterial Formation) ʻa e Siasi ki he Siasi fakakolo mo e fakalukufua. Naʻe hoko ʻa e Lautohi Faka-Sapate mo e Kautaha Akolotu ke fili mei ai ‘a e kau Faifekau mo e kau Setuata Faka-Konifelenisi. Pea ko e teuʻianga ‘o e kau taki mo e ngaahifatongia he Siasi fakakoló.

Pea ‘oku kei tui mo tauhi ʻe he Siasí ʻa e ongo polokalama ni mo e ngaahi tānaki mai mo e ngaahi polokalama kehé. ʻOku fakamoʻoni ‘a e Siasí ‘oku holo hono fai ‘o e ngaahi polokalama ni pea ko e ʻuhinga ‘o e kaveinga Fakafoʻou ʻe he Laumālie Maʻoniʻoní ke longomoʻui ange ‘a e ngaahi polokalama tauhi mo ohi fānau fakalaumālie ko eni ‘a e Siasí. Ko e fakafoʻou ʻa e Laumālie Maʻoniʻoní ʻoku ʻikai ko e liʻaki ‘a e meʻa motuʻa kae toe ʻai ha meʻafoʻou. Ko e toe fakafoʻou pē ‘a e meʻa naʻe ʻosi ʻi aí ke foʻou mo malohi ange. Ko e ngāue ʻa e Laumālie Maʻoniʻoni ʻo fakatatau ki he akonaki ‘a e Tohitapu, ko e mānava moʻui mai ‘a e ʻOtuá hangē ha matangi faka-Penitekosi ke mapuleʻi ‘a e moʻui kakato ʻa e kakai moʻuí, ke tapuhā pe toputapu pea maʻu ai ‘Ene ngaahi meʻaʻofa kelesi pe mafai ke ngaueʻi ki he moʻui lelei ‘a e sino hāmai ‘o Kalaisí ko e kakai ʻi he Siasi mo e sosaietí.

‘Oku ʻi ai ‘a e ngaahi founga mahuʻinga ‘oku hanga ʻe he Siasi ‘o taukaveʻi ki hono fakahoko ʻa e ngaahi polokalama lotu ko eni ki he tauhi mo ohi fakalaumālie ʻa e fānau ‘a e Siasí. Pea ko ʻetau lotu ia ʻi he kaveinga fakafoʻou ke hō mai ‘a e Laumālie Maʻoniʻoni ʻo toe fakafoʻou ke malohi hono fai ʻaki ʻa e ngaahi founga ko eni.
1)Kuopau ke fai taimi kakato (Be Constant). ‘Oku ʻikai fakataimi ka ko e fai kakato he taʻu kakato. He ko e toʻutangata ‘oku kamata pea tuku hake ke fakalakalaka kimuʻa. Hangē ha tenga kuo tokaki ki he kelekelé ke tupu pea fua. Kuopau ke keli mo taufetuku, huofaki pea tanumaki, fuʻifuʻi mo toutuʻua ʻo ʻauhani kaeʻoua kuo fua pea feʻunga ki he moʻui.
2)Ko hono taumuʻa ke akoʻi (To Correct). Akoʻi, fakaʻilo ‘a e hala mo e founga ke fou ai ‘a e moʻui, ke fakatonutonu ki he moʻoni, ngaohia ʻa e moʻui ke maʻoniʻoni, ke tuʻu kakato ko e fānau ʻa e ʻOtua kuo ʻosi fakanaunauʻiʻaki ‘a e lelei fulipē. (II Timote 3;16).
3)Ko hono olá ko hono fakaului (To Convert) mai ki he Siasi ke memipa kakato pea fakanofo ki he lakanga Lotu Fehuʻi kuo ne tauhi ʻa e ngaahi Akonaki, Tokateline, Tui mo e Tuʻutuʻuni ʻa e Siasi. Pea ko e fakavaʻe ia ka langa mei ai ʻa e ngaahi lakanga tauhi lotu maʻolunga ʻa e Siasí ko e Malanga Hoko, Akonaki mo e Kaluseti, Tauhi ʻAho, Setuata mo e Faifekau. Tukukehe ange ‘a e ngaahi lakanga ki he tauhi mo e fakalele ʻa e Siasi fakakoló ‘oku fili ʻe he kakaí.

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide18
 • Slide05
 • Slide03
 • Slide14
 • Slide04
 • Slide07
 • Slide06
 • Slide09
 • Slide11
 • Slide16
 • Slide19
 • Slide05
 • Slide08
 • Slide15
 • Slide13
 • Slide22
 • Slide07
 • Slide20