'Otu 'a e Palesitení ki 'Okatopa 2019

on on . Hits: 859

Laumālie Māʻoniʻoni Fakafoʻou ʻEtau Fānaú

Maʻake 10: 14&15 “ Ka ‘i he mamata ki ai ‘a Sīsū, naʻa ne tuputāmaki. ‘O ne pehē kiate kinautolu. Tuku pē ‘a e kau tamaikí ke nau haʻu kiate au. ‘Oua ‘e taʻofi ‘a kinautolu; He ‘oku maʻa e faʻahinga ko iá, ‘a e puleʻanga ‘o e ‘Otuá. Ko au ē, ‘oku ou talaatu, Ko ia ‘e ‘ikai te ne tali ‘a e puleʻanga ‘o e ‘Otua, ‘o hangē ko ha tamasiʻi, ‘e ‘ikai ‘aupito hū ia ki ai. ”

‘Oku ‘i ai ‘a e ongo ivi malohi faka-natula ‘e ua ‘oku ne ue’i ha meʻa ke ngāue, ko e ivi teke’i atu mo e ivi tohoaki mai (push and pull). ’Oku ʻikai malava ki he ongo ivi malohi ko ení ke na feteketekeʻi pea to e fetohoaki ‘i he taimi tatau. Kapau ‘e hanga ʻe he ivi ko ení ‘o tekeʻi atu pea to e tohoaki mai he taimi tatau, pe tohoaki mai pea to e tekeʻi atu he taimi tatau, pea ‘oku na fu’u faikehekehe ‘aupito ‘ena ngāué, pea ‘e faifai pe ‘o hoko ai ha maumau lahi pea fakatu’utamaki. ‘Oku ‘i ai ‘a e fakatātā mahino ‘o e ongo ivi ko ení mo ‘ena ngāue ‘i he lau ‘a e Kosipeli ʻa Maʻaké ki he meʻa naʻe fai ʻe he Kau Ako ʻa Sīsū mo Sīsū ki he fānaú.

‘Oku ʻi ai ‘a e tukuhua ‘oku pehē ka ʻi ai ha taha lelei pea ongoongoa he lava meʻá ‘oku tau fetohoaki ‘a e toko taha ko ia ‘oku tau kau mo iá ko hotau famili pē kaumeʻa koeʻuhí ke tau kau ʻi heʻene ongoongoá. Kapau ko ha toko taha kovi ‘oku tau fetekeaki ‘a e toko taha ko iá ‘oku ʻikai haʻatau felaveʻi mo ia koeʻuhí ‘oku tau mā ʻi he toko taha ko iá.

Ko e ‘Otuá ‘oku ʻikai ke fetekeaki mo fetohoaki ʻene tokanga mai ki he faʻahinga ‘o e tangatá. Kā ‘oku ʻi ai ‘a e ngaahi talanoa he Tohitapu ‘oku fai ʻuhinga ʻa e tekeʻi atu ha taha ʻe he ‘Otuá. Mo tohoaki mai ha taha kehe ke fakaeʻa ai hono langilangí pe ki he lelei ‘a e toko taha ko iá. Kapau ‘oku ne tekeʻi atu ha taha ki ha meʻa pe ko ha feituʻu kuopau ke ngāue atu ‘a e toko taha ko iá ki he meʻa pē ko e feituʻu ‘oku teke’i ki aí, he ʻoku ʻi ai ‘Ene kaveinga pe finangalo ki ai ‘a e ‘Otuá. Hangē ko hono tekeʻi atu ‘a e Peteliake ko Siopé kia Setane ke ne ʻahiʻahiʻi. Ko e meʻa tatau ki haʻane tohoaki mai ha taha ke ofi mai he ʻikai to e tekeʻi atu he ‘oku ʻi ai hono finangalo ki he toko taha ko iá.

Ko e ivi tohoaki ‘o e ‘Otua ki hono Puleʻangá. Ko e talanoa ia ‘o e Koispeli ʻa Maʻaké he ʻaho ni: Ko hono ʻomai ‘a e fānau kia Sīsū pea feinga ‘a e kau Akó ke tekeʻi atu kinautolu ki he mamaʻó. Ko e lea ‘oku ngāueʻakí ko e lolomi kinautolu ‘e he kau Akó. Ka e tohoaki mai ʻe Sīsū kiate ia. Pea ko e fakalea ‘o e tohoaki maí: Tuku pē ‘a e kau tamaikí ke nau haʻu kiate au. ‘Oua ‘e taʻofi ‘a kinautolu; ‘Oua ‘e tekeʻi kinautolú. Ko hono tohoaki mai kinautolu. he ‘oku maʻa e faʻahinga ko iá, ‘a e puleʻanga ‘o e ‘Otuá. Ko au ē, ‘oku ou talaatu, Ko ia ‘e ‘ikai te ne tali ‘a e puleʻanga ‘o e ‘Otuá, ‘o hangē ko ha tamasiʻí, ‘e ‘ikai hū ia ki ai ”.

‘Oku ʻikai ko e tohoaki mai pē fānau ki he ʻEikí ka e toe tohoaki kinautolu ki he Puleʻanga ‘o e ʻOtuá. Ke fakaʻatā ai mo ha to e kakai ke nau kau ai. Pea ‘omai mo hono fekau neongo ‘oku ongo ʻIkai (Negative). “Ko ia ‘e ‘ikai te ne tali ‘a e puleʻanga ‘o e ‘Otuá, ‘o hangē ko ha tamasi’í, ‘e ‘ikai hū ia ki ai”. Ko hono faka-ʻio (Positive). “Ko ia te ne tali ‘a e puleʻanga ‘o e ‘Otuá, ‘o hangē ko ha tamasiʻí, ‘e hū ia ki ai”.

‘Oku fiemaʻú ke tau maʻu ‘a e ivi tohoaki ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní ke tohoaki mai ʻetau fānaú ʻo ʻoua ʻe lolomi kinautolu hangē ko e fai ʻa e kau Ako ʻa e ‘Eikí. Pea ʻoua naʻa fakatonutonu pē ki he fānau ‘oku tau saiʻia ai. Ka e lolomi ʻa e fānau ʻoku ʻikai te tau saiʻia aí. Kā ki he fānau kotoa pē ʻa e fonuá. He ʻoku lesisita kinautolu honau faʻeleʻi maí ko e tangataʻifonua mo e fefineʻifonua Tonga. Ko e fānau ʻa e Siasí he ʻoku tau fakahū kinautolu ki he memipa he Siasí ʻi honau papitaisó. Pea lava ai ʻetau Fakafoʻou ʻEtau Fānaú mo e Laumālie Māʻoniʻoní.

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide05
 • Slide14
 • Slide18
 • Slide07
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide05
 • Slide06
 • Slide16
 • Slide09
 • Slide11
 • Slide19
 • Slide07
 • Slide15
 • Slide20
 • Slide08
 • Slide13
 • Slide22