'Otu 'a e Palesitení ki Sepitema 2019

on on . Hits: 1112

Laumalie Maʻoniʻoni Fakafoʻou ʻEtau Fānaú

“Pea ʻi heʻene lea pehē, naʻa ne hō kiate kinatolu, ʻo ne folofola, Mou maʻu Laumālie Māʻoniʻoni ā” Sione 20:22

Ko e kaveinga ‘o e taʻu faka-konifelenisí, ko e lotu ʻa e kakai ʻo e Siasí. Pea ko e kupuʻi lotu taaumaʻu ia fakaʻaho ‘oku tau fai lolotonga ‘a e taʻu faka-konifelenisi 2019/2020, ‘oku fakalea: “Laumālie Māʻoniʻoni Fakafoʻou ʻEtau Fānaú ”.

Ko e Laumālie Māʻonioní ʻoku ne fai ʻa e fakafoʻou ʻetau fānaú ka ʻoku ʻikai ko kitautolu. Pea ko kitautolu ʻa e kakai ‘o e Siasí ‘oku meʻangāueʻaki ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní ki he fakafoʻou ʻetau fānaú ʻi he ngaahi founga kehekehe naʻe ʻoatu ʻi he ʻOtu ʻo ʻAokosí. Pea ʻoku taau ke tau tomuʻa maʻu Laumālie Māʻoniʻoni kitautolu ke faiʻaki hotau fatongia ki he fānau pea toki fou atu ʻiate kitautolu ʻa e ngāue ʻa e Laumālie Māʻoniʻoni ki heʻetau fānaú. ‘Oku ʻikai ko ʻetau lotú ke hifo hangatonu ʻa e Laumālie Māʻoni’oni ki heʻetau fānaú. Kae ʻikai kiate kitautolu. Ka ke tau tomuʻa maʻu Laumālie Māʻoniʻoni ʻa e ngaahi Tamai mo e Faʻē, kau Faifekaú, kau Setuatá, kau Malangá, kau Akonakí, kau Faiakó, kau Failautohi Faka-Sapaté, kau Taki Akolotú, kau Tauhi ʻAhó mo e ngaahi lakanga tauhi kakai ‘o e lotú ʻi he Siasí.

Ko e Laumālie Māʻoniʻoní ko e mānava moʻui pe ko e hō mai ʻe he ʻOtuá hono ivi fakamoʻuí ki he faʻahinga ‘o e tangatá. ‘Oku fokotuʻu atu ʻe he ʻOtu ni ʻa e Himi 662 ke fakaloloto ʻʻaki etau lotu ki he Laumālie Māʻoniʻoní ke ne fakafoʻou ʻetau fānau. Ko e veesi 1: “Hō mai ʻa e ʻAfio na. Pe au moʻui ai. Ke fonu ʻofa hoku loto. Ko hoʻo fekau ke fai”. ‘Oku mānava moʻui ‘a e sino ʻo e tangatá mo e fefiné he hō pe angi mai ʻa e matangi pe ʻea fakamatelie. Ko e mānava moʻui mai ki he loto ‘o e kakaí pea fonu ʻofa ke fai ʻa e fakafoʻou ‘o ʻetau fānau he hō pe angi mai ki ai ‘a e Laumālie Māʻoniʻoní.

Ko e veesi 2: “ Hō mai ʻa e ʻAfiona. Ko au pe te u liʻoa. Ke fai ho finangalo pe. Hoʻo ʻū fekau katoa”. Ko e liʻoa ko e foaki kakato ʻa e ivi, taimi,ʻatamai, loto mo e laumālie ke fai ʻa e finangalo ʻo e ʻOtuá. Ko e folofola a Sisū ki he Kau Ako ʻi he Kosipeli ʻa Sione vahe 4: 34. Ko ʻEne meʻakai ko e tuli ke fai ʻa e finangalo ʻo e ʻOtua ke fai ʻa ʻEne fekau ke ʻosi. Ko ʻetau maʻuʻanga ivi fakaʻaho ki he fai ‘o e fakafoʻou ʻetau fānaú ko e tuli ke fai ʻa e finangalo ʻo e ʻOtuá.

Ko e veesi 3: “ Hō mai ʻa e ʻAfiona. Ha laumālie foʻou. Ke hoko hoku loto ni. He vaka pe ʻoʻou: Ko e lao ʻo natula ‘oku ne tuʻutuʻuni ko ʻetau moʻui he manava moʻui fakamatelie, ko ʻetau manava ki loto (breath in) ki he sino ʻa e ʻea foʻou (oxygen) ʻoku haʻu mei he ʻakau moʻui. Ka tau manava ki tuʻa ‘a e penuʻi ʻea (Carbon dioxide) ke foki pe ki he ʻakau ke toe fakafoʻou mei ai. Ko e faʻunga ‘o e moʻui fakalaumalie ʻa ha tangata pe fefine ko e ho mai ʻe he ʻOtua ‘a e moʻui foʻou ki hotau loto mo e laumalie pea tau manava ʻaki ki tuʻa ki heʻetau fanau ʻi he ngaue ‘oku tau fai kiate kinautolu ken au maʻu ivi mo e moʻui foʻou ke nau moʻui ai.

Ko e veesi 4: “ Hō mai ʻa e ʻAfiona. ʻE ʻikai te u pekia. Moʻui aipe ʻia Koe. Mo hoʻo fuʻu fiefia”: Naʻe folofola ʻa e ʻEiki toetuʻu ki heʻene Kau Ako pea hō kiate kinautolu ke nau maʻu Laumālie Māʻoniʻoni ā”. Ko ʻetau maʻu ʻa e Laumālie Māʻoniʻoni ki he fakafoʻou ʻetau fānaú, ʻe ʻikai te tau pekia taʻengata ai hotau laumālie fakataha mo ʻetau fānaú. Ka te tau moʻui fakataha mo e ʻEiki toetuʻú ʻi he fiefia ‘o e moʻui taʻengatá.

Ke hoko ʻa e Himi 662 ko e Himi ia ʻetau kaveinga fakafoʻou ʻetau fānau ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní. ʻOku ʻikai ko e fakafoʻou pē e moʻui ʻi taimi. Ka ko e fakafoʻou ke tau toe moʻui fakataha mo ʻetau fānaú he moʻui ʻo ‘Itanití.

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide18
 • Slide07
 • Slide03
 • Slide14
 • Slide05
 • Slide04
 • Slide11
 • Slide05
 • Slide16
 • Slide09
 • Slide19
 • Slide06
 • Slide15
 • Slide08
 • Slide07
 • Slide22
 • Slide20
 • Slide13