English Translation

This is the unofficial translation of the Church Book of Constitution, Regulations and Basic Teachings. It will become an official translation once endorsed by the General Conference. As the project awaits approval, this translation can assist all legal obligations that may require the English version of our Book of Constitution, Regulations and Basic Teachings.

CHAPTER IX. THE TRUSTEES

CHAPTER IX. THE TRUSTEES

1. THE PRINCIPAL TRUSTEES

 1. The Conference will from time to time appoint 16 Main Trustees from Church Ministers and lay people.
 2. Should the King and the Chiefs provide the Church with some land, the deed of lease is to be signed in the name of the sixteen (16) Main Trustees. Eight will be Chiefs and eight will be Ordained Ministers. The Main Trustees can select two or more of their numbers to sign any deed of lease on their behalf. They will represent the Church on matters relating to land and they will be called The Main Trustees.
 3. If any vacancy arises for a Main Trustee’s position by reason of death, resignation, or from someone leaving the Church; the Conference can choose a replacement. The President of the Church will chair the meetings of the Main Trustees, and he has the authority to call a meeting and no meeting can take place unless there is a quorum of seven members present, including the Chairperson. The Chair will report to the Conference on the work that has been done.

2. THE LOCAL TRUSTEES

 1. If any church building is to be built on Church property at any place or village, the Head Minister will appoint local Trustees to look after and make decisions in relation to the land and church building to ensure that they are used in accordance with the Laws and Determinations of the Church. There shall be no fewer than three and no more than twenty-four (24) Trustees. The Trustees will meet at least once a year and no meeting can take place unless there is a quorum of two-thirds of members. The Meetings will be chaired by the Chairing Minister, or anyone he has appointed to replace him, or the Head Minister of the parish.
 2. Before the local trustees can meet, prior notice before the date of the meeting is to be given to the congregation, but there should be prior conferring with the Minister.
 3. It is up to the Trustees to appoint a secretary and this be done in accordance with the wish of the majority. It is his work to keep the records of the meetings and to record there the various activities.
 4. The meeting will be conducted using these questions:

a)      Who is attending the meeting?

e)      Is there someone to be appointed a Trustee?

f)       How is the Accounts Book?

h)      How is the chapel and its content, and are we making any decision about them?

 1. It is the role of the Chairing Minister to keep the Trustees’ money and the Trustees can decide how the money is to be used for the work of the Church.
 2. The Meeting, should they approve, can appoint a person to be the Steward responsible for looking after the chapel.
 3. The Meeting can make decisions relating to the mowing and maintenance of the church section and front section.
 4. The Minister can nominate a person to be Steward and the Meeting can approve the nomination by a show of hands.
 5. The Choir can appoint a Choirmaster, subject to confirmation by the Minister and the Local Trustees.
 6. It has been approved for our church to have services with the two Churches of Tonga, the Catholic and Anglican Churches. There has to be clear communication with the other Church Leaders for approval for us to use their various chapels. There should be common understanding that the various sermons will be focused on emphasising the Words of God. But the Minister and the Local Trustees should meet to check whether they approve if a request is made.

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide07
 • Slide18
 • Slide05
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide14
 • Slide06
 • Slide19
 • Slide16
 • Slide05
 • Slide09
 • Slide11
 • Slide20
 • Slide13
 • Slide07
 • Slide15
 • Slide08
 • Slide22