Major Changes to Church Events

The Free Wesleyan Church of Tonga 97th General Conference has been postponed and will not occur on June 23-29 as previously planned.

 

The decision was made by consensus general agreement between three executive governing bodies; Board of Chief Trustees, His Majesty King Tupou VI, and the Conference [Standing] Committee. The decision was made to postpone the 97th General Conference that was planned for June 23-29, 2020; to halt the ongoing and growing spread of the Novel CoronaVirus. The new dates for the 97th General Conference are yet to be confirmed. There is a chance that the General Conference would take place in 2021.

The President of the Church and Conference [Standing] Committee will continue on administering the Church on a day to day basis until the next General Conference. During this time, the Conference [Standing] Committee will have the authority to make decisions on behalf of the General Conference.

 

The following changes are effective as of today, Thursday 19th March 2020:

 • General Conference for the Youth planned for June 18-22. Postponed.
 • All Constitution binding duties such as ballot for the President, ballot for the General Secretary, Choosing Probationary Ministers, Ordination of Ministers, Stewards and Ministers’ Appointments and the Church Budget Report; are to be postponed.
 • The retiring Ministers can retire from their duties.
 • The President of the Church and the Conference [Standing] Committee have the authority to execute any appointments as they may see fit with the purpose of the Church.
 • Local Churches are to continue on with the restrictions as per previous notices and act appropriately to avoid spreading the virus in our communities. All congregations are encouraged to act wisely in terms of holding services. Family worship services (at home) might be an option for the COVID-19 affected communities.
 • All Youth programs are postponed.
 • Holy Week program will be conducted at the homes as family worship services.
 • Children Day (Fakamē) has canceled.
 • Finding the Lost Sheep program is to be conducted with extreme care.
 • Easter Camp will run at home as a family function.
 • All Methodist Women's Federation activities are to be served at home.
Display #
Title Author Hits
Konifelenisi 2019 Web Administrator 5871
Konifelenisi 94/2017 Web Administrator 6198

Subcategories

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

Daily Readings

Lau Folofola Faka'aho
  
:

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.

 • Slide02
 • Slide03
 • Slide05
 • Slide03
 • Slide04
 • Slide18
 • Slide07
 • Slide14
 • Slide09
 • Slide19
 • Slide06
 • Slide05
 • Slide11
 • Slide16
 • Slide20
 • Slide08
 • Slide22
 • Slide13
 • Slide15
 • Slide07