Huufi ‘o e Konifelenisi

Tupou VI, Hau ‘o Tonga

‘Oku ou tuku e fakafeta‘i ki he ‘Otua´ ‘etau a‘usia ‘a e Konifelenisi ko hono hivangofulu-mā-nima´ ‘i he Falelotu Fakamanatu ‘o Siaosi Tupou I ‘i Pangai, Ha‘apai ni.
Ko e fāmili kotoa, ‘oku ‘i ai honau tala ke muia ‘e he to‘utangata ‘oku ‘alu hake´. Ko homau fāmili´, na‘e tuku homau tala´ ‘e he tu‘i ‘oku fakamanatu ki ai ‘a e falelotu ni. ‘Oku ou feinga ke muia ‘a e ngaahi kaveinga na‘e toka ki ai ‘a hono finangalo´.
Ko e me‘angāue mahu‘inga taha ke fakafepaki‘i‘aki ‘a e masiva´ ko e ako. Kuo fokotu‘u ‘e he Kolisi ko Tupou ‘a e tu‘unga fakaako fakamāmani lahi, ke ako‘i ‘a e to‘utupu ‘o e fonua. Na‘e hoko pē ia ‘i he ngaahi ta‘u ‘e teau-nimangofulu kuo hili´. Ka ‘oku toe fakafoki mai ‘i he ‘aho ni.
Na‘e tō folofola ‘a ‘ene ‘afio, Tupou V ‘o pehē, “‘E ‘omai ‘e he temokalati´ ha ngaahi pole ki he Siasi.” Ko ia kuo ‘osi hoko eni ‘i he ngaahi fonua temokalati ‘a ia na‘e langa hake ‘i he ngaahi tui fakaKalisitiane ‘o hangē ko ‘Amelika, pehē ki Fisi pea mo Ha‘amoa.
Ko e pole lahi e mavahe ‘a e ako´ mei he ‘Otua. Kapau ‘e loto ‘a e Siasi´ ke hoko atu ‘a e fakalakalaka e tu‘unga ‘o e ako fakamāmani lahi´ ki he kotoa ‘o e ngaahi ako ‘a e Siasi, ‘e lava ke fakahoko ia. Ka te tau fiema‘u ha kau faiako ‘oku ma‘u e tu‘unga fakaako fakavaha‘apule‘anga. Na‘a ‘oku lelei ke fakalotolahi‘i hotau kāinga ‘i muli ke nau tokoni mai ‘o faiako ‘i ha ta‘u si‘i pea tau toki fetongi kinautolu.
Ko e faingata‘a ‘o e ako´, ‘e hangē pē ha pūpūnifo ha pepē fo‘ou, kae‘oua leva ke tau ma‘u ‘i Tonga ni ha kau faiako ‘oku nau ma‘u ‘a e tohi fakamo‘oni ako fakavaha‘apule‘anga. Pea na‘a ‘oku fiema‘u ke toe liliu ‘e he Siasi ‘a e founga ‘oku fakalele ai ‘a e ako, ke lava ke fakafalala ki he Poate Ako ‘oku ne tokanga‘i pē ‘e ne ‘apiako. ‘I he ngaahi fonua ‘e ni‘ihi ko e Poate Ako ia ‘oku nau fili mo tokanga‘i ‘a e ola lelei ‘o e ngāue ‘a e kau faiako ‘a ia ‘e makatu‘unga ai ha toe hiki hake honau vāhenga. ‘I he founga ko eni, ‘e lava ‘e he Siasi mo e mātu‘a tauhi fānau ke fakapapau‘i ‘oku ma‘u mai ‘a e kau faiako lelei taha´ ki he tu‘unga fakamāmani lahi pea mo e tokanga‘i foki ‘o e kau ako.
‘E lava ke ‘atā pē ‘a e Potungāue Ako ‘a e Siasi mei he ngāue ki he ngaahi fakaikiiki ka nau tokanga pē ki he kaveinga fakavaha‘apule‘anga ‘a ia ‘oku ako‘i pea tokanga‘i foki ‘a e silapa ako ‘a e Siasi fakakātoa.
‘I he founga ko eni te tau lava ‘o liliu ‘etau founga ako ke tautefito ki he kau ako, ko e kaha‘u ia ‘o e Siasi. ‘I hono fakapapau‘i ‘oku fe‘unga ‘a e founga ako fakaKalisitiane pea ke fe‘unga foki mo tu‘apule‘anga.
Ko e fehu‘i leva he taimi ni, pe koefē nai ha taimi ‘e fakahoko ai e ngaahi liliu ko eni? Ko e fokotu‘u, ki he Senituli Ua ‘o e Lotu´ ‘i Tonga ni.
‘Oku ou talamonū atu ki he Konifelenisi ni mo Ha‘apai, mo e faka‘amu ke tau ikuna ‘i he fakafepaki‘i ‘o e masiva.
‘Ofa atu.

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Word for Today

22 February 2019

 • End the conflict now

  {mp3}twft/2019/02/WFT190222Rhema{/mp3}  'Hatred stirs up strife, but love covers all sins.' Proverbs 10:12 NKJV

  When you hold on to resentment it feels like there's a war going on inside you. You're in a battle with yourself, as well as others. And the more you fight, the more ground you lose. Arguing just drains you of energy and leaves you more hurt and angry. You're in a no-win situation. You struggle with who's right and who's wrong. You spend so much time trying to out-do, out-shout and out-manoeuvre others that you lose your peace and joy.

  End the conflict now! Refuse to live this way another day. Don't allow someone's actions to determine your reactions. 'Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour' (1 Peter 5:8 NIV). Don't become Satan's next meal. Let the love and peace of God fill your mind so much that it overflows to others - including those who have upset you. Stop and think: do you really want to be like the person who hurt you? What would Jesus do? You know! He'd turn the other cheek (see Matthew 5:39). 'But,' you ask, 'what about the wrong done to me?' What about it? It's not for you to impose judgment. There's only one qualified judge; let him handle it (see James 4:12).

  Ask God to help you to release your anger, turn the other cheek and forgive the one who has done you wrong. Pray this simple prayer: 'Lord, I'm angry. Help me to let it go. I choose to be merciful. Thank you for giving me the grace to forgive the person who hurt me and to follow you. In Jesus' name. Amen.'

  Soulfood: Exo 1-3 Luke 11:29-44 Ps 40:9-17 Pro 6:6-8,