Vision Statement

‘Oku tukupā ‘a e Siasi Uesiliana Tauʻatāina ‘o Tongá (Siasí) ke hakeakiʻi ‘a e ‘Otuá ko e tuʻukimuʻa ‘i he meʻa kotoa pē, pea ‘oku fakaivia hono kau memipá ‘e he Laumālie Maʻoniʻoní, ke nau fakahaaʻi hono ivi fakamoʻuí ‘i he lotu, ako mo e ngaahi ngāue tokoni kotoa pē, ke nau aʻusia ai ‘a e kakato ‘o e moʻuí pea ke maʻu foki ke lahi ‘aupito.

The Free Wesleyan Church of Tonga is committed to truly putting God first so that all people see the power of His Spirit moving in a living church where every person is a valued part of the Body of Christ, assisted through worship, education and service to experience life in its fullness.