Baptisms, Weddings and Funerals

KO E PAPITAISO

1. Ke tomu‘a fakahā ki he Faifekau´ ‘e he ongo mātu‘a na‘e fie Papitaiso ha tamasi‘i pe ta‘ahine, ‘i ha ‘aho ni‘ihi te‘eki hoko ‘a e Sāpate´. Pea ke fe‘iloaki mo kinaua ‘a e Faifekau´ ‘o ma‘u ‘ena tala‘ofa ki he ako‘i mo tauhi ‘o e tamasi‘i pe ta‘ahine´ ‘i he anga fakalotu´. Kapau ‘e ‘ikai fiemālie ‘a e Faifekau´ kiate kinaua mo e anga ‘ena tala‘ofa´, kuo pau ke ne tuku ke ‘omai ‘a e tamasi‘i´ pe ta‘ahine´ ‘e ha kāinga ‘a ia ‘e fai mo‘oni ‘a e tala‘ofa ki he tauhi ‘a e tamasi‘i pe ta‘ahine´ ‘i he ngaahi me‘a fakalotu´.

2. Ke Papitaiso‘a e tamaiki fā‘ele‘i ta‘emali´ ‘i he fale lotu´ i he ‘ao ‘o e Siasi´. Pea ke tu‘u laine taha ‘a e mātu‘a´ mo e tamaiki kātoa ‘oku ‘omi ke Papitaiso´ (‘o kapau ‘oku tokolahi), ka ke kamata mo e Papitaiso ‘o e tamaiki fā‘ele‘i mali´ ‘o faka‘osi mo e tamaiki fā‘ele‘i ta‘emali´. Pea ko e me‘a ki he mātu‘a ‘e ‘omi ‘a e tamasi‘i pe ta‘ahine fā‘ele‘i ta‘emali´, ‘oku tapu ai pē ke ha‘u ‘a e tamai ‘a ha tamasi‘i pe ta‘ahine pehē kae ngofua ai pē ke ha‘u ‘a e fa‘ee´ pē ‘o kapau te ne tala‘ofa mo‘oni ki he tauhi ‘ene tamasi‘i pe ta‘ahine ‘i he ngaahi anga fakalotu´; ka ‘o kapau ‘oku ‘ikai fiemālie ‘a e Faifekau´ ki he tala‘ofa ‘a e fa‘ē ‘a e tamasi‘i pe ta‘ahine fā‘ele‘i ta‘emali´, kuo pau ke ‘omai ‘a e tamasi‘i pe ta‘ahine ko ia´ ‘e ha kāinga ‘a ia te ne tala‘ofa mo‘oni ki he ako‘i ‘o e tamasi‘i pe ta‘ahine´ ‘i he Ngaahi Tokāteline mo e tō‘onga ‘o e Lotu Faka-Kalisitiane´. Pea ke tau fakamamafa ai pē ‘a e kaungā fuakava ‘a e Siasi´ mo e mātu‘a kuo ‘omai ‘a e tamaiki ke Papitaiso´, ‘i he ako‘i ‘o e fānau´ ‘i he ngaahi me‘a fakalotu´.

3. Ke ‘oua na‘a Papitaiso ha tamatō pea pehē mo ha taha kuo ‘osi pekia. Pea ke tau ako‘i hotau kakai´, ‘oku tefito ‘a e Papitaiso´ ki he tauhi fānau ma‘a e ‘Eiki´, ke nau kau ki hono Siasi´ ‘o tupu hake ‘i he anga Faka-Kalisitiane mo‘oni´. Pea ‘o kapau na‘e ‘ikai faingamālie ke fai ‘a e Papitaiso ‘o ha ki‘i tamasi‘i pe ki‘i ta‘ahine ‘oku hala ‘aupito ‘a e mahalo ‘a ha ni‘ihi ‘a ia ‘oku nau pehē ‘e ‘ikai tali ‘e he ‘Otua´ ha ki‘i tamasi‘i pe ki‘i ta‘ahine pehē.

4. Ko e Papitaiso´ ko e Sākalamēniti ia ‘oku fakahā ‘aki ‘a e fakahū ‘a e kakai´ ki he Siasi ‘o Kalaisi´, pea kuo fai ia talu mei mu‘a, ‘o ‘ikai ki he kakai lalahi pē ‘oku tui´, ka ki he tamaiki´ foki, he na‘e hā mai ‘i he folofola´, “Na‘e mate ha Toko Taha ko e fetongi ‘o e kakai kotoa pē”. Ko ia ‘oku ‘anautolu kotoa pē ‘a e ngaahi monū‘ia kuo hoko ‘i he feilaulau kuo fai ma‘a māmani´. Ko ia ‘i he mahino ‘oku finangalo lelei ‘a e ‘Eiki´, ‘oku ngofua ke fakakau kinautolu ‘aki ‘a e Papitaiso ki he Siasi ‘o Kalaisi´.

5. ‘Oku ‘i he Faifekau Hoko´ ke fai, ka ‘oku ngofua ke ne tuku ki ha Setuata pe ha Malanga Hoko ke ne fai, ‘o ka ‘i ai ha me‘a fakatu‘utāmaki. ‘Oku totonu ke kau ki he fale lotu´, pea ke ‘i ai ‘a e ongo mātu‘a´. Ke fakamamafa ‘e he Faifekau´ ke na manatu, ‘i he‘ena ‘omi ‘ena fānau´ ke Papitaiso´, ‘oku na fakatapui kinautolu ma‘a e ‘Otua´, pea ‘oku na fakapapau te na akonekina kinautolu ‘i he anga fakalotu´.

6. ‘Oku ‘i he Faifekau´, ka fai ha Papitaiso pea ke fakahā leva ia ki he Faifekau Pule´, ke ne tohi ia ‘i he Tohi Papitaiso ‘oku fakamā‘opo‘opo ai ‘a e ngaahi Papitaiso´.

KO E FAI MALI

1. ‘Oku ngofua ke fai mali ‘e he Faifekau Hoko´, mo e Kau Faifekau Hoko Mālōloo´, pea mo ha Faifekau ‘Ahi‘ahi kuo fakangofua ‘e he Palesiteni´.

2. ‘E fai ‘e he Faifekau´ ‘a e mali´ ‘i he founga tu‘utu‘uni ‘a e Siasi´.

3. ‘Oku tapu ke fai te‘eki ha fakangofua mei he Pule‘angá.

4. Ka fai, pea fakahū leva ‘a e Tohi Mali´ ki he Pule‘angá mo e Palesiteni´, ‘o ‘oua ‘e tuai ange ‘i he uike ‘e tolu (3).

5. Ko e me‘a‘ofa ‘a e Mali´ ko e sēniti ‘e valungofulu (80s), pea ‘e ma‘u ‘e he Faifekau taki taha ‘a e pa‘anga ‘i he‘ene fai mali´.

KO E FAI 'O E PEKIA

1. ‘E fai ‘o hangē ko e Tohi Tu‘utu‘uni ‘o e Siasi´.

2. ‘Oku ‘i he Faifekau´ pe ha taha ‘oku ne fakangofua ke ne fai.

3. Ke tā ‘a e fafangu´ pea ke fai ‘a e lotu kotoa kuo pulusi ‘i he fai ‘o e me‘afaka‘eiki ‘o e kakai kotoa, neongo pe na‘e Papitaiso pe ‘ikai, pea neongo pe na‘e fēfē ‘a e anga ‘o ‘enau pekia´; ka ‘oku ngofua ai pē ki he Faifekau´ ke ne tuku hifo ‘a e malanga´ (tokoni) ma‘a ha taha ‘oku ‘ikai fiemālie ‘a e Faifekau´ ki he anga ‘o e pekia´. Pea ke fa‘iteliha ‘a e Faifekau´ mo e fāmili´ ki he fai ‘o e me‘afaka‘eiki ‘o ha tamatō.

4. ‘Oku ngofua ke fai ‘a e malanga‘i ‘o e pekia´ ‘i hotau ngaahi fale lotu´.