Vision & Values

Ko e fekau ‘o e Siasi Metotisii ke nau fakahaaʻi e kosipeli ‘o e ‘ofa ‘a e ‘Otua´ ‘ia Kalaisi´, pea ke matuʻaki moʻuiʻaki hono ngaahi akonaki fakatisaipale´ ‘i heʻene lotu´ mo ‘ene misiona´. Ko e ngaahi meʻa maheni eni ke fakahaaʻi ai´:

  1. Ko e Maʻunga Kelesi (Worship)
  2. Ko e Ako mo e Fetauhiʻaki (Learning & Caring)
  3. Ko e Ngāue ki he Kakai (Service)
  4. Ko e ‘Evangelio (Evangelism)

Ko e Maʻunga Kelesi (WORSHIP)

Ko e ‘uhinga eni ‘oku tuʻu ai ha siasi, ke ne fakalahi e ‘ilo ki he ‘iate kitautolu ‘a e ‘Otua´ mo kaunga fakamoʻoni mo talaki ‘Ene ‘ofa´. (i) Pe ‘oku ‘i ai na ha meʻa ke tokoni mai kiate kitautolu, kae lava ke tafataha pe ‘etau ouau lotu´ ki he ‘Otua´ pe ‘e taha? (ii) ‘E maʻu ‘i fee, pea ‘e maʻu fēfē ‘a ‘etau ongoʻi ‘etau kau mo e ‘Otua? ‘E anga fēfē e tokoni mai e ngaahi aʻusia ko eni´ ke ne fakamoʻui ke longomoʻui ange ‘etau ngaahi houa lotu? (iii) Ko e ha nai ‘oku ne fakaʻaiʻai kitautolu ke tau manako ki he ako e Tohitapu´? (iv) Ko e ha nai ‘e tokoni mai ke tupu ai ‘etau ofo´ mo ‘etau fifili´, fakamālōʻia mo e fakafetaʻi, mo e ‘ofa ki hotau ‘Otua? ‘E fēfē ‘etau ngāueʻaki e naunau mei he siasi´ fakamamani lahi? (v) Ko e ha ‘e tokoni mai ke ‘uhinga mālie ‘etau ngaahi ngāue fakalotu´ ki he kakai ‘oku nau tauhi mai ‘etau ngaahi maʻunga kelesi´? (vii) ‘E lava nai ke toe lelei ange e ngaahi faiʻangalotu´ pea faingofua ki he niʻihi ‘oku faingataʻaʻia fakasino´ ke nau maʻu ‘etau ngaahi maʻunga kelesi? (viii) Fēfē ‘etau ngaahi founga fakahoko fatongia ‘i he lotu´, ‘oku tau tauhi nai e tukufakaholo´ ‘o ‘ikai ha liliu hono anga fai? Naʻa kuo totonu ke tau fakamoʻui ha ngaahi founga pe ouau kuo fakamoʻoniʻi ‘oku ‘aonga ke tau ngāueʻaki? (ix) Pe ‘oku ‘i ai nai ha palani mo ha taketi ke fakaleleiʻi ‘etau ngaahi ouau lotu´ ‘i he kahaʻu?

Ko e Ako & fetauhiʻaki (LEARNING & CARING)

‘Oku tuʻu foki e Siasi´ ke tokoniʻi e kakai´ ke nau hoko ko e kau kalisitiane ‘oku fetokoniʻaki mo feakoʻaki, ‘o fou ‘i he fengaueʻaki mo e fetokangaʻaki. (i) Ko e ha nai ha ngaahi polokalama ‘e tokoni ke fakaloloto ai ‘etau tui ki hotau ‘Otua? (ii) ‘Oku fēfē ‘etau ngaahi Kalasi ‘Aho´ ‘i hono fakafehokotaki ‘etau tui´ mo ‘etau moʻui fakaʻaho? (iii) Ko e ha kuo tau ako mei he ngaahi pole ‘o e moʻui fakakalisitiane´ ‘i he ‘aho´ ni, ‘i he ngaahi meʻa kuo hoko ‘i hotau Siasi´ (fakalukufua) pea mo ia kuo hoko ‘i māmani lahi? (iv) Naʻa kuo ‘i ai ha faʻahinga meʻa ke taʻofi leva, kae lava ke tau maʻu taimi ke tau toe ako ai kitautolu? (v) Fēfē ha ngaahi polokalama ‘e fiemaʻu ke fakaului mai ai ha kakai? Pe ‘oku tau ngāue ʻaonga ‘aki e faingamālie, ‘oku kole mai ai ha kulupu ke nau ngāueʻaki hotau ngāhi ‘api? (vi) Ko e hā e ngāhi meʻa ‘oku tau ‘amanaki ki ai, mei heʻetau kau Faifekau? Pe ‘oku ‘i nai ha meʻa ‘oku tau ‘amanaki ke maʻu, ‘i heʻetau feohi´ mo e fetauhiʻaki? Fēfē ‘a kinautolu ‘oku hee mei he fonongaʻanga, ‘oku ‘i ai nai ha tokanga kiate kinautolu? (vii) Ko e hā leva ‘etau palani mo e tāketi ki he langa fakalakalaka ‘etau moʻui´ ‘i he kahaʻu?

Ko e Ngāue ki he Kakai (SERVICE)

‘Oku hoko e Siasi´ ko ha kaungā-ʻapi lelei maʻa e kakai kotoa pē, ‘oku fiemaʻu vivili ha tokoni; pea ke ne tuʻu fehangahangai mo e ngaahi fakaehaua´. (i) Ka ‘oku fēfē ‘etau ‘ilo e meʻa ‘oku fiemaʻu vivili ai hotau kakai´ pea ‘ilo e meʻa totonu ke fai kiate kinautolu? (ii) Ko hai kuo tau tuku ke nau tokanga makehe ki he kakai ‘o e kolo´ ‘o fou ‘i he ngāue fakakolo? Naʻa ‘oku ‘i ai ha faingamālie moʻo kitautolu ke tau kau atu ki ai? Pea ‘e fēfē haʻatau tokanga ki he meʻa fakamōlale ‘oku tau fetaulaki fakaʻaho mo ia? (iii) ‘Oku tau fevahevaheʻaki nai, fekauʻaki mo e ngāhi meʻa ‘oku matamata ‘ikai totonu (mo fakatupu palopalema) ‘i he kolo? Pea ‘e fēfē haʻatau tuʻu ke fehangahangai mo e ngāhi fakaehaua ‘i he ngāhi tapa kehekehe ‘o e kolope? (iv) ‘Oku tau fakaʻaongaʻi lelei koaa hotau ngāhi ‘api siasi´ mo ‘etau paʻanga ngāue? Naʻa ‘oku tau maumauʻi pē ‘etau ngāhi koloa? ‘Oku tau fakamoleki nai hotau taimi´ mo ‘etau ngāhi naunau´ ‘i he founga ‘oku poupou lelei ki heʻetau tefitoʻi akonaki´? (v) Ko e hā nai e fekauʻaki e nofo ‘a kāinga ‘i he kolo´ mo ‘etau kau ai´, ‘i he ngāhi lotu ‘a e Siasi? (vi) Ko e hā nai ‘etau palani mo e tāketi ke langa fakalakalaka ‘etau fekauʻaki mo e kolo´ ‘i he kahaʻu?

Ko e ‘Evangelio (EVANGELISM)

Ko e ‘uhinga ia ‘oku fokotuʻu ai e Siasi´, ke fakatokolahi e kau muimui ‘o Sīsū Kalaisi´. (i) ‘E fēfē haʻatau maʻu mo ngāueʻaki e anga fakakaumeʻa, ki he taha kotoa pē te tau fe’iloaki/fetaulaki mo ia? (ii) ‘Oku mahino nai e fekau ‘oku tau tuʻuaki? Pe ‘oku mahino ngofua mo ʻuhinga mālie kiate kinautolu ‘oku teʻeki mēmipa ‘i he Siasi? (iii) Ko e hā nai ‘oku ne fakaʻaiʻai ha taha ki he tui fakakalisitiane? Pe ‘oku ‘i ai nai ha founga ngāue ‘oku taau ke fakahoko, kae lava ke fai ha fakaului? ‘E lava ke tau ngāue fakataha mo ha Siasi kehe? Ko e hā nai ‘oku totonu ke nofo ai ‘etau fakakaukau´, ‘i heʻetau ‘i he ‘api siasi´ pe kolo? (iv) ‘E fēfē haʻatau ako mei he ngāhi fakamoʻoni moʻui ‘a e kau Kalisitiane mei he ngāhi matakali kehe? (v) Ko e hā te tau fai, ke manakoa ai hotau ngāhi ‘api siasi´? (vi) Kuo taau nai ke fokotuʻu ha kaingalotu ‘i he feituʻu´ ni? (vii) Ko e hā nai ‘etau palani mo e tāketi ke fakatokolahi e kau muimui ‘o Sīsū Kalaisi´ ‘i he kahaʻu?