Kupu XII: Ko e Fakamaau mo e Mo’ui Kaha’u

Kupu XII: Ko e Fakamaau mo e Mo’ui Kaha’u

‘Oku tau tui ‘oku kāpui ‘a e toko taha kotoa pē ‘e he fakamaau totonu ‘a Sīsū Kalaisí, ‘i he taimi ni mo e ‘aho fakamuí. ‘Oku tau tui ki he toetu‘u mei he pekiá; ko e angatonú ki he mo‘ui ta‘engatá ka ko e kau faikoví ki he mala‘ia ta‘engatá.

Ngāue 10:42. Pea na‘a ne fekau ke mau fanongonongo ia ki he kakai ‘Isilelí, mo fakapapau ko eni ia ‘a e toko taha kuo polo‘i ‘e he ‘Otuá, ko e Fakamaau ‘o e kau mo‘uí mo e kau pekiá.

[Sēnesi 15:14; ‘Ekisoto 6:6; 7:4; 28:15; 28:29-30; Levitiko 19:15, 35; Nōmipa 27:21: 35:12; Koheleti 12:14; Mātiu 10:15; 19:16, 29; 25:31-46; Ma‘ake 10:17, 30; Luke 10:25; 11:31-32; 18:18, 30; Sione 3:15-16; Ngāue 10:42; 17:31; Loma 2:16; 14:10-12; 2 Kolinitō 5:10; 2 Tīmote 4:1; Hepelū 9:27; 2 Pita 3:7; Fakahā 20;11-13]