Kupu XI: Ko e Fakama’oni’oni mo e Haohaoa FakaKalisitiane

Kupu XI: Ko e Fakama’oni’oni mo e Haohaoa FakaKalisitiane

‘Oku tau tui ko e fakamā‘oni‘oní ko e ngāue ‘oku fai ‘e he kelesi ‘a e ‘Otuá ‘i he Folofola mo e Laumālie ‘iate kinautolu kuo fanau‘i fo‘oú pea fai ke tatafi ai ‘a e angahalá mei he‘enau ngaahi mahaló, leá mo e ngāué, pea o‘i ai ke mo‘ui talangofua ki he finangalo ‘o e ‘Otuá pea tuli atu ki he mā‘oni‘oni ko iá, ‘a ia kapau ‘e ‘ikai ma‘u, ‘e ‘ikai ala mamata ki he ‘Eikí.

Ko e mā‘oni‘oni haohaoá ko e loto ia ‘oku ‘ofa, ma‘a mo haohaoa mo‘oni. ‘Oku ‘atā kiate ia kuo fanau‘i fo‘oú pea kuo tau‘atāina mei he ha‘i ‘o e angahala, pea ‘ofa ki he ‘Otuá ‘aki ‘a e kotoa ‘o e loto mo e laumālie mo e ‘atamai mo e ivi, pea ‘oku ‘ofa ki he kaungā‘apí ‘o hangē ko ‘ene fai kiate iá. Kae kehe, ‘oku tu‘unga ‘i he tui kia Sīsū Kalaisí ‘a e ma‘u ‘o e me‘a‘ofa ko iá ‘i he mo‘ui ko ení; ko ia ‘oku taau ke vakili fakamaatoato ki ai ‘e he kotoa ‘o e fānau ‘a e ‘Otuá.

‘Oku tau tui ‘oku ‘ikai ta‘ofi ai kitautolu mei he vaivaí, fakapo‘ulí mo e ngaahi fehalaaki ‘oku alāanga mo e tangatá, ‘uma‘ā ke tau hao ai mei he toe tō ki he angahalá. ‘Oku taau mo e Kalisitiané ke faka‘ehi‘ehi mei he hikisiá kae faka‘utumauku ke ikuna ‘a e fakatauele kotoa ‘o e angahalá. ‘Oku taau ke talangofua kakato ki he finangalo ‘o e ‘Otuá kae lava ke mahu‘i meiate ia ‘a e ha‘i ‘o e angahalá; pea ko e māmani ko ení mo e kakanó mo e tēvoló ‘oku ikuna noa pē, pea ‘e mafeia ‘e ia hono ngaahi filí koe‘uhi ko e ivi ‘o e Laumālie Mā‘oni‘oní.

Ko e fakamā‘oni‘oní ko e ngāue ‘a e kelesí he‘ene fakama‘a ‘a e laumālié mei he ‘uli ‘o e angahalá, mo ‘ene fakatapui ia ma‘a e ‘Otuá. ‘Oku fakamā‘oni‘oni‘i kitautolu fakataha mo e fakamolemole ‘o ‘etau ngaahi angahalá, mo hotau fanau‘i fo‘oú. Ko e mā‘oni‘oni haohaoá ko e loto ia kuo ma‘a mei he ta‘e totonu fulipē, pea ‘oku ‘ofa ki he ‘Otuá ‘aki ‘a e kotoa ‘o e lotó mo e ‘atamaí mo e laumālié mo e iví; pea ‘oku ‘ofa ki he kaungā‘apí ‘o hangē ko kitá.

Mātiu 5:48. Ka mou haohaoa pē ‘akimoutolu, ‘o hangē ‘oku haohaoa ‘a ho‘omou Tamai fakalangí.

1 Tesalonaika 5:23. Pea ko e ‘Afio ‘a e ‘Otuá ‘a ia ‘oku ‘a‘ana ‘a e nongá, ‘ofa ke ne fakamā‘oni‘oni ‘o faka‘aufuli ‘akimoutolu.

[Sēnesi 17:1; Teutalōnome 30;6; Saame 50:2; 119:96; 130:8; ‘Aisea 6:1-6; Tangilāulau 2:15; ‘Isikeli 28:12; 36:25-29; Mātiu 5:8, 48; Luke 1:74-75; 3:16-17; 24:49; Sione 17:1-26; Ngāue 1:4-5, 8; 2:1-4; 15:8-9; 26:18; Loma 6:19, 22; 8:3-4; 1 Kolinitō 1:2, 30; 6:11; 2 Kolinitō 7:11; ‘Efesō 4:13, 24; 5:25-27; 1 Tesalonaika 3:10, 12-13; 4:3, 7-8; 5:23-24; 2 Tesalonaika 2:13; Taitusi 2:11-14; Hepelū 10:14; 13:13; Sēmisi 3:17-18; 4:8; 1 Pita 1:2; 2 Pita 1:4; 1 Sione 1:7, 9; 3:8-9; 4:17-18; Siutasi :24].

Ko e ngaahi kupu‘i folofola ‘oku fekau‘aki mo e mo‘ui fakasōtomá : Levitiko 18:22; 20:13.