Kupu VII: Ko e Angahala mo e Tau’ataina

Kupu VII: Ko e Angahala mo e Tau’ataina

‘Oku tau tui ‘oku ‘ikai ke maa‘usia ‘e ha taha ‘a e mā‘oni‘oní ‘o ka ne ta‘e ‘oua ‘a e kelesi tōmu‘a mai ‘a hotau ‘Eiki ko Sīsū Kalaisí pehē ‘oku tau tō nounou ai pē ‘i he mā‘oni‘oní ka tau hehema ai pē ki he koví. Pea ka ‘ikai ha fanau‘i fo‘ou, ‘e ‘ikai ‘aupito ha momo‘i mamata ki he Pule‘anga ‘o e ‘Otuá. Kapau te tau falala ki hotau iví ‘o ‘ikai ke kau ai ‘a e kelesi ‘a e ‘Otuá, ‘e ‘ikai momo‘i lava ha ngāue ke fakahoifua ki he ‘Otuá. Kae kehe, ‘oku tau tui, ko ha taha kuo o‘i mo fakamafai‘i ‘e he Laumālie Mā‘oni‘oní ‘oku ne mafeia ke tu‘utu‘uni tau‘atāina ke ne loto‘aki ‘a e fai leleí.

Ko e angahalá ko e talangata‘a ki he lao ‘a e ‘Otuá ‘i loto pe ‘i tu‘a. ‘Oku ‘i ai pē ‘a e ‘amanaki he na‘e tu‘utu‘uni ‘i he kamata‘angá ha Toko Taha ke fai fakamo‘ui, pea ko kinautolu kotoa ‘oku hū mai ki māmaní, ‘oku nau ‘inasi ‘i he‘ene kelesí, pea ‘i hono Laumālié.

Loma 5:12. Na‘e hoko ‘a e angahalá ki māmani ‘i he tangata pē taha, pea hoko ‘a e maté ‘i he angahalá; pea a‘usia pehē ‘a e kakai kotoa pē ‘e he maté, koe‘uhi ne angahala kotoa pē.

1 Sione 5:17. ‘Ilonga ha fai ta‘e totonu ko e angahala ia.

[Sēnesi 4:7; 6:5; 8:21; 18:20; 20:9; 31:36; 39:9; 42:22; 50:17; ‘Ekisoto 10:17; 16:1; 17:1; Teutalōnome 30:19; Siosiua 24:15; 1 Tu‘i 29:40; Saame 51:5; ‘Aisea 64:6; Selemaia 17:9; Ma‘ake 7:21-23; Luke 16:15; Sione 7:17; Loma 3:10-12; 5:12-21; 1 Kolinitō 15:22; 2 Kolinitō 8:3; ‘Efesō 2:1-3; 1 Tīmote 2:5; Filimone :14; Hepelū 11:6; Fakahā 22:17].