Kupu VI: Ko e Sakalameniti

Kupu VI: Ko e Sakalameniti

‘Oku tau tui ko e Sākalamēnití, na‘e fakatapui ‘e Kalaisi mo‘o faka‘ilonga mo fakamo‘oni ‘o e tui ‘a e Kalisitiané mo hotau ‘ofa‘i ‘e he ‘Otuá. Ko e Sākalamēnití ko e fou‘anga mai ia ‘o e kelesi ko ia ‘oku ngāue ta‘e hā mai ai ‘a e ‘Otuá ‘iate kitautolu, koe‘uhi kae tu‘utai, kaukaua mo fakapapau‘i ‘a ‘etau tui pikitai kiate iá. Ko e Ongo Sākalamēniti na‘e tu‘utu‘uni ‘e hotau ‘Eiki ko Kalaisí, ko e Papitaiso mo e ‘Ohomohe ‘a e ‘Eikí.

‘Oku tau tui ko e Papitaiso ‘oku faí ko e fakahaa‘i ‘o e kau ki he Siasí. Ko e fatongia mahu‘inga ‘o e Siasí ‘oku tō ki he mātu‘a ‘a e fānau valevale kuo papitaisó. ‘Oku ‘anautolu ke fafanga mo akonekina fakalaumālie ‘a e fānau valevalé kae ‘oua kuo nau tali ‘a Kalaisi, pea tupu mei he‘enau fakamo‘oni ‘o ‘enau tuí ke sila‘i honau papitaisó.

Ko e faka‘ilonga ‘i tu‘a ‘o e Papitaisó ko e vai, ‘a ia ‘oku unu kita ki ai, pe ‘oku luluku ‘aki hoto matá, ‘o ui ko e papitaiso ‘i he huafa ‘o e Tamai mo e ‘Alo mo e Laumālie Mā‘oni‘oni. ‘Oku faka‘atā ai foki kita mei he angahalá mo hono ‘ulí, pea mo ‘ete ma‘u ha mo‘ui fo‘ou ‘ia Kalaisi. Ko e papitaiso ‘o e kakai lalahí ‘oku fakakau leva ai kinautolu ki he Siasi Hāmai ‘o Kalaisí; pea ‘oku sila‘i ma‘anautolu (‘o kapau ‘oku nau fakatomala mo‘oni) ‘a e ngaahi tapuaki ‘o e kovinānité. Ko e fanga ki‘i valevale ‘oku papitaisó ‘oku nau kau leva ai ki he Siasi Hāmaí, pea ‘oku ‘onautolu hono leleí ‘i tu‘a; pea ‘oku pau foki mo‘onautolu ‘a e ngaahi koloa fakalaumālie ‘oku tu‘u ‘i he kovinānité, ‘o ka nau ka fai ‘amui hono ngaahi tu‘utu‘uní. Ko hoto fatongia ‘oku tupu mei hoto papitaiso ki he huafa ‘o e Tamai mo e ‘Alo mo e Laumālie Mā‘oni‘oní, ko e ‘uluaki me‘á kuo pau ai ke u li‘aki ‘a e tēvoló mo ‘ene ngaahi ngāue fulipē, ‘a e fakausousa mo laukau ‘o eni maama angahala‘iá, kae ‘uma‘ā ‘a e ngaahi holi kovi ‘a kakanó; pea ko hono uá, ke u tui ki he ngaahi tokāteline ‘o e lotu kalisitiané; pea ko hono tolú, ke u fai ‘a e finangalo mā‘oni‘oni ‘o e ‘Otuá mo ‘ene ngaahi fekaú, pea u fou ai ‘i he ngaahi ‘aho kotoa pē ‘o ‘eku mo‘uí.

Ma‘ake 10:14. Tuku pē ‘a e kau tamaikí ke nau ha‘u kiate au; ‘oua ‘e ta‘ofi kinautolu: he ‘oku ma‘a e fa‘ahinga ko iá ‘a e Pule‘anga ‘o e ‘Otuá.

[Mātiu 3:7, 13-17; 21:25; 28:19; Ma‘ake 1:4, 9-11; Luke 3:3, 7:29; 12:50; 20:4; Sione 3:5, 22, 26; 4:1-2; Ngāue 2:38-39, 41; 8:12-17, 36-38; 16:15, 33; 18:8; 19:5; 22:16; Loma 2:28-29; 4:11; 6:3-4; 1 Kolinitō 12:13; Kalētia 2:11-12].

‘Oku tau tui ko e ‘Ohomohe ‘a e ‘Eikí ko e fakamo‘oni ‘o hotau huhu‘í: ko e fakamanatu ‘o e mamahi mo e pekia ‘a Kalaisí, pea ko e fakahā‘anga ‘o e taha mo e fe‘ofo‘ofani ‘a e kakai Kalisitiané mo Kalaisi, mo e kakai kotoa pē. Ko kinautolu ‘oku fai mo‘oni, taau mo fai ‘apasia ‘enau kai mei he mā kuo pakipakí mo inu mei he ipu fakafeta‘í, ‘oku nau ma‘u ‘inasi fakalaumālie ‘i he sino mo e ta‘ata‘a ‘o Kalaisí ‘o a‘u ki he ‘ene toe hā‘ele mai.

Ko e ‘uhinga ‘o e lea Sākalamēnití ko e me‘a ia ‘oku hā ‘i tu‘a, ‘a ia na‘e tu‘utu‘uni ‘e Kalaisi mo faka‘ilonga ‘o ha kelesi ‘oku ta‘e hā mo fakalaumālie, ‘a ia ‘oku foaki kiate kitautolu; pea tala‘ehai ko e faka‘ilonga pē, ka ko e founga foki ‘o e kelesi ko iá, mo e fakamo‘oni kiate kitautolu ‘oku ‘i ai ia. Ko e sila ia mo e fakamo‘oni ‘o e kovinānite ‘ofa ‘oku tu‘u ‘ia Kalaisí: pea ko e ngaahi me‘a ‘oku ‘i he kovinānite ko iá ‘oku motu mei he ‘Otuá ‘i he‘ene tala‘ofá, ka ‘oku toki pau ma‘a e tangatá ‘i he‘ene talangofua ki he ngaahi tu‘utu‘uní.

Luke 22:19-20. Na‘a ne to‘o foki ha fo‘i mā, ‘o ne fakafeta‘i, mo ne pakipaki ‘o ‘ange kiate kinautolu, ‘o ne pehē, Ko hoku sinó ‘eni, ‘a ia ‘oku foaki koe‘uhi ko kimoutolu: mou fai eni ko hoku fakamanatu. Na‘a ne to‘o pehē foki ‘a e ipú, hili ‘a e ‘Ohomohé, ‘o ne pehē, ko e ipu ni ko e fuakava fo‘ou ia ‘oku fai ‘aki hoku totó, ‘a ia ‘oku lilingi koe‘uhi ko kimoutolu.

[Mātiu 26:26-28; Ma‘ake 14:22-24; Sione 6:48-58; 1 Kolinitō 5:7-8; 10:3-4, 16-17; 11:20, 23-29].