Kupu V: Ko e Siasi

Kupu V: Ko e Siasi

‘Oku tau tui ko e Siasi Faka-Kalisitiané ko e feohi‘anga ‘o e kakai ’oku tui mo‘oni ko hotau ‘Eikí ‘a Sīsū Kalaisi. ‘Oku tau tui ko e Siasí ‘oku taha pē, ‘oku toputapu, ‘oku faka‘aposetolo pea mo fakaleveleva: ko e feohi‘anga fakamo‘ui ‘a ia ‘oku malanga‘aki ai ‘a e Folofolá ‘e he kakai kuo ui ‘e he ‘Otuá, pea fai ai ‘a e Ongo Sākalamēnití ‘o fakatatau mo ia kuo tu‘utu‘uni ‘e Kalaisí. Pea ‘i he funga ‘o e tataki ‘a e Laumālie Mā‘oni‘oní, ‘oku fai ai ‘e he Siasí ‘a hono tauhi ‘o e lotú, ke hinoi‘i ‘a e kau tuí pea ke fakamo‘ui ‘a māmani.

Ko e Siasí ko e kautaha ‘akinautolu ‘oku tui kia Kalaisi ko hotau ‘Otua Fakamo‘ui mo hotau ‘Eiki, pea ‘oku nau lotu ki he ‘Otuá ‘i hono huafá. Ko e Siasi Hāmaí ko e kakai kotoa ‘oku kau ki he ngaahi Siasi Faka-Kalisitiané: ko e Siasi Ta‘ehāmaí ko e kakai kotoa kuo tui talu he kamata‘angá ‘o faai mai.

Ngāue 2:46 & 47. Pea ko e ‘aho kotoa pē na‘a nau faka‘utumauku ‘o loto taha he ‘alu ki he Temipalé, mo nau pakipaki mā ‘i ‘api; pea na‘a nau kai honau ‘inasí ‘i he fiefia mo e loto hangamālie; ‘o nau tuku kolōlia ki he ‘Otuá, pea tokangaekina kinautolu ‘e he kakaí. Pea na‘e fakaului ‘e he ‘Eikí ki he‘enau fakatahá ‘i he ‘aho kotoa pē ‘akinautolu kuo kamata tuí.

[Mātiu 16:18; 18:17; Ngāue 2:41-47; 5:11; 8:1, 3; 9:31; 11:22, 26; 12:1, 5; 13:1; 14:23, 27; 15:22; 20:28; 1 Kolinitō 1:2; 12:28; 16:1; 1 Kolinitō 1:1; Kalētia 1:2; ‘Efesō 1:22-23; 2:19-22; 3:9-10, 21: 5:22-33; Kolose 1:18, 24; 1 Tesalonaika 1:1; 1 Tīmote 3:15; Hepelū 12:23; Sēmisi 5:14].