Kupu IV: Ko e Tohitapu

Kupu IV: Ko e Tohitapu

‘Oku tau tui ki he Tohi Tapú, ‘a e Fuakava Motu‘á mo e Fuakava Fo‘oú, ‘a ia ‘oku fakahaa‘i mai ai ‘a e Folofola ‘a e ‘Otuá ‘a ia ‘oku malava ke fakahoko ai hotau fakamo‘uí. ‘Oku totonu ke tau tali ia ‘i hono fakafou mai ‘i he Laumālie Mā‘oni‘oní ko e tu‘utu‘uni mo‘oni mo e tataki ki he tui mo e ngāué. Ka ‘i ai ha me‘a ‘oku ‘ikai fakahoko mai pe fokotu‘u ‘e he Tohi Tapú pea ‘oku totonu ke ‘oua ‘e hoko ia ke makatu‘unga ai ‘etau tuí pe ‘e ako‘i ko e lava‘anga hotau fakamo‘uí.

‘Oku ui ‘a e Tohi Tapú ko e Folofola ‘a e ‘Otuá, koe‘uhi ‘oku fou ai ‘ene fakahā hono finangaló ki he kakaí. Ko e finangalo ko iá ‘a e me‘a ke tau tui ki ai, ‘a e me‘a ke tau fai; pea mo e me‘a ‘oku taau ke tau ‘amanaki te ne fai ma‘atautolu. Kuo ne tuku ‘ene Folofolá ke tauhi ‘e he Siasí, ke ‘aonga ki he kakai taki taha, pea ki he ngaahi fakatahá, ke ako mo malanga‘aki ‘i he ‘ao ‘o e kakaí. ‘Oku ‘aonga kiate kita toko taha, ke fe‘ao mo au ‘i he ‘aho kotoa pē, ‘o ako kita ki he totonú.

Sione 5:39. ‘Oku mou hakule ‘a e Tohi Tapú; koe‘uhi ‘oku mou mahalo ‘oku tu‘u ai ho‘omou ma‘u ‘a e mo‘ui ta‘engatá: pea ko ia ia ‘oku fakamo‘oni kiate aú.

Ngāue 17:11. Pea na‘e anga faka‘ei‘eikiange ‘a e kakai ni ‘iate kinautolu ‘i Tesalonaiká, he na‘a nau tali loto lelei ‘aupito ‘a e folofolá, ‘o nau kumi ‘i he Tohi Tapú ‘i he ‘aho kotoa pē ‘a e mo‘oni ‘o e ngaahi me‘a ko iá.

[Saame 19:7; Mātiu 5:17-19; 22:37-40; Luke 24:27, 44; Sione 1:45; 5:46; 17:17; Ngāue 17:2, 11; Loma 1:2; 15:4, 8; 2 Kolinitō 1:20; Kalētia 1:8; ‘Efesō 2::15-16; 1 Tīmote 3:15-17; 2 Tīmote 3:15-17; Hepelū 4:12; 10:1; 11:39; Sēmisi 1:21; 1 Pita 1:23; 2 Pita 1:19-21; 1 Sione 2:3-7; Fakahā 22:18-19].