Kupu II: Ko Sisu Kalaisi ko e ‘Alo

Kupu II: Ko Sisu Kalaisi ko e ‘Alo

‘Oku tau tui kia Sīsū Kalaisi, ko e ‘Otua mo tangata kakato mo mo‘oni, pea kātoi haohaoa mo ‘ikai mafakamavahevahe‘i ‘iate ia ‘a e natula fakae‘Otuá mo fakaetangatá. Ko ia ‘a e Folofola Faka-‘Itāniti na‘e hoko ‘o Kakano, ko e ‘Alo tofu-pē-taha ‘o e Tamaí, na‘e ‘alo‘i ‘e he Taupo‘ou ko Melé ‘i he mafai ‘o e Laumālie Mā‘oni‘oní. Koe‘uhi ko e fakatamaio‘eiki ‘ene ngāué, ko ia ai na‘a ne mo‘ui mo mamahi pea ne pekia ‘i he kolosí. Na‘e telio ia pea ne toetu‘u mei he pekiá ‘o ne hā‘ele hake ki hēvani ke ne ‘afio mo e Tamaí ‘a ia te ne toe hā‘ele mai mei ai. Ko Ia ‘a e Fakahaofi Faka‘itānití, ‘a ia ‘oku ne hūfekina kitautolu pea ‘e fou ‘iate ia ‘a e fakamāu‘i ‘a e taha kotoa pē.

Ko Sīsū Kalaisí ko e ‘Alo mei ‘Itāniti ‘o e ‘Otuá, ‘a ia na‘a ne hoko ko e tangata, pea talu ai pē ‘ene ‘Otua mo Tangata, ‘o ua hono angá ka ko e toko taha pē; pea te ne pehē ai pē ‘o ta‘engata. Na‘a ne tuku ia ke ‘alo‘i ‘e he Tāupo‘ou ko Melé ‘i hono tu‘itu‘ia ‘i he Laumālie Mā‘oni‘oní, ‘o ne ma‘u ai mo‘ona ha sino‘i tangata mo ha laumālie‘i tangata; ko hono makehé pē ko e ‘ikai ha‘ane angahalá.

Luke 1:35. ‘E hoko mai ‘a e Laumālie Mā‘oni‘oní kiate koe pea ‘e fakamalumalu koe ‘e he māfimafi ‘o e ‘Eiki Taupotú; pea ko ia ‘e ui ai ‘a e hako tapu te ke fā‘ele‘í ko e ‘ALO ‘O E ‘OTUÁ.

Sione 1:1. ‘I he kamata‘angá kuo ‘i ai ‘a Folofola, pea na‘e feangai mo e ‘Otuá ‘a Folofola, pea na‘e ‘Otua ‘a Folofola.

Sione 1:14. Pea na‘e hoko ‘a Folofola ko e kakano; ‘o ne fokotu‘u hono tāpanekalé ‘i hotau lotolotongá; pea na‘a tau mamata ki hono Sikainá (ko ha lāngilangi na‘e taau mo ha ‘Alo-tofu-pē-taha kuo ha‘u mei he‘ene tamaí) - tā ‘oku ne fonu ‘i he kelesi mo e mo‘oni.

[Saame 16:8-10; Mātiu 1:1, 18, 21, 23; 4:3, 6; 8:29; 11:27; 14:33; 16:28; 26:63; 27:49, 43, 54, 62-66; 28:5-9, 16-17; Ma‘ake 1:1; 3:11; 10:45; 15:1-47; 16:6-7; Luke 1:27, 31, 35; 24:4-8, 23; Sione 1:1, 14, 17-18; 3:16-17; 17:3; 20:26-29; Ngāue 1:2-3; 2:24-31, 38; 3:6; 4:10, 12; 8:12; 9:34; 10:40; Loma 5:10, 18; 8:34; 14:9; 1 Kolinitō 15:3-8; 14; 2 Kolinitō 5:18-19; Kalētia 1:4; 2:20; 4:4-5; ‘Efesō 5;2; 1 Tīmote 1:15; 2:5; Hepelū 2:17; 7:27; 9:14, 28; 10:12; 13:20; 1 Pita 2:24; 1 Sione 2:2; 4:14].