Kupu XIII: Ko e Mo‘ui Faka-Politikalé

Kupu XIII: Ko e Mo‘ui Faka-Politikalé

‘Oku tau tui ‘oku totonu ke tokanga mamafa ‘a e Pule‘angá ki hono malu‘i ‘o e tau‘atāina ‘a e kakai kotoa pē ‘i he fonuá ‘o fakatatau ki he Kōnisitūtone ‘o e Fonuá. Ko e fatongia totonu ‘o e Siasí ke fakatokanga‘i hono kakaí ke nau tauhi mo talangofua ki he ngaahi Lao kotoa pē kuo fokotu‘u ‘e he Pule‘angá koe‘uhi ke tauhi ‘a e maau ‘a e sōsaietí. Ko e fatongia totonu foki ‘o e Siasí ke fakatokanga ki he Pule‘angá ha ngaahi Kupu‘i Lao pe ngaahi Tu‘utu‘uni ‘a ē ‘oku fepaki mo e Kosipelí.