Kupu XII: Ko e Faiva Fakakai Talamonū

Kupu XII: Ko e Faiva Fakakai Talamonū

Ko e faiva fakakai talamonū ko ení ‘oku kau ki ai ‘a e pele pa‘anga, pingikō, taisi, lulu, kasino, lova hoosi, vauvau, pea mo ha fa‘ahinga faiva pehē ‘a ia ‘oku totongi ai ‘e ha taha ha ki‘i pa‘anga pe koloa si‘isi‘i ke ne ma‘u mai ai ha me‘a lahi. ‘Oku tau tui ‘oku hoko eni ko e fakatupu fili lahi ki he sōsaietí, pea fakatu‘utāmaki ki he tu‘unga ‘o e mo‘ui fakalaumālie, faka‘ulungāanga, fakasōsiale, faka‘ikonomika, pea ‘oku holoki fonua mo holoki pule‘anga. ‘Oku totonu ai ke faka‘ehi‘ehi ‘a e kakai Kalisitiane kotoa pē mei he fa‘ahinga faiva fakakai talamonū kotoa pē pea ke fai foki ha ngāue tokoni ‘a e Siasí kiate kinautolu kuo nau tō ki he tu‘utāmakí koe‘uhi ko e ola ‘o e faiva fakakai talamonū kotoa pē.