Kupu IX: Ko e Tokangaekina ‘o e Totonu fakae‘Otua ‘a e Kau Faingata‘a‘iá

Kupu IX: Ko e Tokangaekina ‘o e Totonu fakae‘Otua ‘a e Kau Faingata‘a‘iá

‘Oku tau tui ki he tu‘unga kakato ‘o e toko taha kotoa pē mo ‘ene kau ki he fāmili ‘o e ‘Otuá. ‘Oku tau tui ko e fatongia totonu ia ‘o e Siasí mo e sōsaietí ke nau ngāue atu ki he toko taha kotoa pē ‘o kau atu ai mo kinautolu ‘oku hoko kiate kinautolu ha ngaahi faingata‘a‘ia fakasino mo faka‘atamai. ‘Oku tau ui foki ki he Siasí mo e sōsaietí ke nau ‘ā‘ā mo tokanga‘i ‘a e ngaahi talēniti ‘oku ma‘u ‘e he kau faingata‘a‘iá pea ke nau hoko ko e kau mēmipa kakato ‘i he mo‘ui ‘a e Siasí mo e sōsaietí. ‘Oku pehē foki mo e tatau ke nau fokotu‘u ha ngaahi polokalama fakalakalaka ke tokoni mo fakangāue‘i mo ako‘i mo nau nofo ki ai pea lava foki mo hono fetukutuku holo kinautolu.