Kupu VII: Ko e Tokangaekina ‘o e Totonu fakae‘Otua ‘a e To‘utupú

Kupu VII: Ko e Tokangaekina ‘o e Totonu fakae‘Otua ‘a e To‘utupú

Ko e tokolahi taha ‘o hotau fonuá ko e to‘utupú, ka ‘oku fa‘a si‘isi‘i honau faingamālié pea faingata‘a ke nau kau kakato ki he sōsaietí. Ko ia ‘oku tau poupou ki he ngaahi founga ngāue kotoa pē ‘e faka‘ai‘ai ai ‘a e kau atu ‘a e to‘utupú ki he ngaahi fa‘u‘anga tu‘utu‘uni kotoa pē pea ke ta‘ofi ‘a hono fakamo‘ulaloa‘i kinautolú. ‘Oku totonu ke feinga‘i ke ma‘u ha ngaahi faingamālie ngāue ma‘anautolu pea mo hano fakataukei‘i kinautolu.