Kupu V: Ko e Fakatōtamá

Kupu V: Ko e Fakatōtamá

Ko e kamata‘anga mo e ngata‘anga ‘o ha mo‘ui ‘a ha taha ko e me‘a faka-‘Otua ia. Ko ia ai ‘oku fakatupu ‘e he‘etau tui ki he toputapu ‘o e mo‘ui kuo ‘i manavá ‘a e ‘ikai ke tau tali ‘a e fakatōtamá. ‘I he taimi tatau pē ‘oku mahu‘inga ke faka‘apa‘apa‘i ‘a e toputapu ‘o e mo‘ui mo e tupulekina ‘a ha fa‘ē ‘a ia ‘e hoko ha mamahi mo ha maumau kiate ia koe‘uhi ko e ha‘aha‘a ‘o ha‘ane feitama. Ko ia ai ko ha fakakaukau fekau‘aki mo ha fakatōtama koe‘uhi ko ha tūkunga pehē, kuo pau ke fai hono hūfia mo hono fakakaukau‘i fakapotopoto ‘e kinautolu kotoa pē ‘oku fekau‘akí, hangē ko e toketaá, kau tauhí mo e kau fale‘i kotoa pē ‘oku fekau‘akí.