Kupu III: Ko e Vete ‘o e Malí

Kupu III: Ko e Vete ‘o e Malí

Koe‘uhi ko e toputapu ‘o e Kovinānite ‘o e nofo malí ‘oku tau tui ai ‘oku ‘ikai fakapotopoto ha‘ane a‘u ki ha tu‘unga kuo pau ke fakahoko leva ha vete ‘a ha ongo me‘a mali, neongo kuo fai ha ngaahi feinga fale‘i fakapotopoto ka koe‘uhi pē kuo ‘ikai ha toe faingamālie ki ha fakalelei ‘e ala fai. ‘I he taimi tatau pē ke tau kei fakatokanga‘i ‘oku ‘i ai ‘a e totonu ‘a e toko taha kuo vete malí ke ne toe mali. ‘Oku tau fakahā ‘a ‘etau tokanga mamafa ‘aupito ke tauhi mo tokanga‘i ‘a e fānau ‘akinautolu kuo veté pe ko kinautolu kuo toe malí. Pea ‘oku tau poupou foki ke hoko atu ‘a hono tauhi ‘o e fānau ko ení ‘e ha taha pe ko kinaua fakatou‘osi. ‘Oku tau poupou mālohi foki ki ha tokanga mavahe ‘a e Siasí mo e sōsaietí ke fai ha ngāue fakatauhisipi kiate kinautolu mei he ngaahi fāmili kuo vete malí.