Kupu II - Ko e Nofo Malí

‘Oku tau fakapapau ki he toputapu ‘o e Kovinānite ‘o e nofo malí, ‘a ia ‘oku fakahaa‘i ‘e he tangatá mo e fefiné ‘i he‘ena fefuakava‘aki, fe‘ofa‘aki, fetokoni‘aki, fetukulolo‘aki mo e fefaka‘apa‘apa‘aki mo‘oni. ‘I he‘ene pehē leva ‘a e nofo malí pea ‘oku tau tui ‘oku fai tapuekina mai ‘e he ‘Otuá ‘a e ongo me‘a malí ‘o tatau ai pē pe ‘oku ‘i ai ha‘ana fānau pē ‘ikai.