Clergy Members

KO E FEHIKITAKI ʻA E KAU FAIFEKAU

KO E PALESITENI

Dr. ʻAhio

10

KO E SEKELITALI LAHI

MODERATOR KONIFELENISI NGAAHI SIASI PASIFIKI mo e FAKATAHA TOKONI

Dr. Tevita Koloaʻia Havea

10

KO E FAIFEKAU FAKA-TUʻI

Dr. ʻAhio

12

NGAAHI ʻOFISI POTUNGĀUE ʻA E KONIFELENISI

1.

ʻOFISI POTUNGĀUE AKO TOKONIʻI ʻA E KAU FAIFEKAU & SETUATA

   

Talēkita

ʻOfisi ʻo e Palesiteni

4

   

Faifekau Tokoni & Fakafeangai Maʻoniʻoni

Tevita Tali Mafi Jr (F/Ah.)

5

2.

ʻOFISI POTUNGĀUE AKO FAKA-KALISITIANE

   

Talēkita

Taufa Filiai

6

   

Tokoni

Siosiua Tuʻitavuki

3

     

Sione Tau Lokotui (F/Ak.)

2

   

Vaʻa ki he kau Faingataʻaʻia (kamata Sanuali 2019)

Filifaiʻesea Lilo

1

   

Tokoni

Semisi Kava

1

     

Sitenitoni Palu (F/Ak.)

1

   

ʻOfisi

Lose J. E. Halaevalu Koloa (F/Ah.)

3

3.

ʻOFISI POTUNGĀUE ʻEVANGELIO

   

Talēkita & Faiako Fakataimi ki Siaʻatoutai

Falematāpule Lomu

8

   

 Faifekau Tokoni

Fonua ki he Hau ʻAhokava

4

   

Tokoni Makehe & Fakaongo ki he Palesiteni

Tevita Takafua

3

     

ʻEpeli Filimoehala (F/Ak.)

2

4.

ʻOFISI POTUNGĀUE AKO

   

Palesiteni Ako

Dr. Meleʻana Maaʻimoa Puloka

7

   

Tokoni Palesiteni Ako & Talēkita Ngāhi Ako Maʻolunga ange

Dr. Tevita Hala Palefau

7

   

ʻOfisa Ako Maʻolunga ange

Sione Finau Taungākava (F/Ah.)

3

   

ʻOfisa Ako ki he Paʻanga

Toutai Laulaupeaʻalu

4

   

ʻOfisa Faleʻi

Tutaleva Lolohea

4

   

ʻOfisa Ako ki he Ngaahi Koloa & Naunau

Tevita T. Nau (F/Ak.)

4

   

Kalake ʻOfisi Ako

Taliaʻuli Tapā

1

5.

ʻOFISI POTUNGĀUE PAʻANGA

   

Sekelitali Paʻanga

Tevita Haukinima

32

   

Ako Taʻu Taha Siaʻatoutai & Ngāue Tokoni Sekelitali Paʻanga Fakataimi

ʻEtuate Manuofetoa (F/Ah.)

2

   

Ako Taʻu Taha Siaʻatoutai & ʻAtita Fakalotofonua Fakataimi

Kavamone Fisiʻihoi (F/Ah.)

12

   

ʻOfisa ki he ngaahi ngāue faka-Pangike ʻi Tonga mo Tuʻapuleʻanga

Obey Samate

10

   

ʻOfisa Paʻanga

Lopeti Kavaliku

3

     

Raymond Manu

1

6.

ʻOFISI KI HE VAʻA LANGA ʻA E SIASI

Niulolo Prescott

1

   

Paula ʻAhoʻatu Peu

1

7.

ʻOFISI TOHI FANONGONONGO, HAAFE HOUA & TOHI KAKAI

   

ʻEtita & Faiako [Part-Time] ʻi Siaʻatoutai

Mosese Lataimuli ʻAtiola

4

   

Tokoni ʻEtita

Tevita Tupou

13

   

ʻOfisa Tekinikale

ʻAlifeleti Taumohaʻapai Taufa

8

8.

ʻOFISI PALESITENI MO E SEKELITALI LAHI

   

 

Ako Taʻu Taha Siaʻatoutai & Ngāue [Part Time] faka-Sekelitali

Siosaia Sisitoutai (F/Ah.)

4

 

 

Fredrick Tui Feki (nofo ki Tuingapapai, Vahefonua Niu Sila)

2

9.

ʻOFISI PISINISI FAKALUKUFUA

 

 

ʻOfisi Tungī Colonnade

Māvae Fonokalafi

13

 

 

Tauhi Tohi – Faletohi ʻOtumotu Angaʻofa

Polutele Niupalavu (F/Ak.)

4

 

 

ʻOfisa Paʻanga

Saimone Fakahua (F/Ak.)

1

10.

NGĀHI ʻOFISI MAKEHE

   

 

 

Fale Alea ʻo Tonga

Hon. Tuʻiʻafitu

5

 

 

Sekelitali kau Taki Lotu ʻo Tonga (kakato ki Tīsema 2018)

Fili Faiʻesea Lilo

6

 

 

Sekelitali Kosilio Ngāhi Siasi ʻi Tonga & Faiako Fakataimi ʻi Siaʻatoutai.

ʻIkani Taliai Tolu

1

           

 KO E NGAAHI AKO ʻA E SIASI

A) KO E NGAAHI ʻAPIAKO MAʻOLUNGA ANGE KI HE KAKAI LALAHI (TERTIARY SCHOOLS)

1.

KOLISI FAKA-TEOLOSIA & TOHITAPU KO SIAʻATOUTAI

   

Puleako

ʻOfisi Sekelitali Lahi

4

   

Tokoni Pule Ako

Dr. Henelī Taliai Niumeitolu

9

   

Tiuta Lahi

Siosifa Koloti Maʻu

7

   

Failēsisita

Dr. Paula Onoafe Lātū

1

   

Tauhi Polokalama Ako Taʻu Taha & Lēkooti Kau Faifekau Akoako & ʻAhiʻahí

Dr. Sioeli Felekoni Kavafolau Vaipulu

1

   

Faleʻi Makehe Kau Akó (Student Counsellor)

Penisimani Mone

1

   

Kau Faiako

Dr. Lousiale O. L. Uasikē

4

     

Taniela Veamatahau

11

     

Filimone Uili

7

     

Maika Lutui

4

     

Sioeli Vaiangina Sipaisi

7

     

Kalōtia Tuʻimana

6

     

Sione Folaumoetuʻi

1

   

ʻOfisi Paʻanga

Sione Movete ʻa e Langi Vao

7

   

Tokoni ʻOfisi Paʻanga

ʻAisea Vaomotou

3

   

Pule Faama

Tūtone Maʻasi

6

   

Tokoni Pule Faama

Viliami Liku (F/Ah.)

2

   

Langa Fakalakalaka ʻi Loto Kolisi

Sione Fakasiʻiʻeiki

2

   

Tauhi Laipeli

Timote Hauhekoloa Folau (F/Ak.)

1

   

Polokalama Ako Taimi Kakato

Mosese Holi (F/Ak.)

5

     

Salesi Sekeni Vaea (F/Ak.)

3

     

Siosiua Makoni Pulu (F/Ak.)

3

     

Viliami Veʻetūtū Vea (F/Ak.)

2

     

Folau Vahamamaʻo Feimoefiafi (F/Ak.)

2

     

ʻOpeti Taufuʻi Moala(F/Ak.)

2

     

Saimone Halateu Kioa (F/Ak.)

2

     

Sioʻata Kale (F/Ak.)

2

   

 

Viliami Selupi Veaʻila (F/Ak.)

2

     

Lisiate Nuku (F/Ak.)

1

     

ʻIoane Fisiʻihoi (F/Ak.)

2

     

Kemueli Tolu (F/Ak.)

1

   

Kamata ʻi Sanuali 2019

Tamasia Mafi (F/Ak.)

1

     

Falanisi Taukeiʻaho (F/Ak.)

1

   

Polokalama Ako Taʻu I

Siosaia Sisitoutai

1

   

(Kau Faifekau ʻAhiʻahi & Akoako)

ʻEtuate Manuofetoa

 
     

Kavamone Fisiʻihoi

 
     

Sione ʻAtupuha Koloti

 
     

Paula Sinani Toʻa

 
     

Henelī Paea

 
     

ʻAmanaki Tautuaʻā

 
     

Sione Misinale

 
     

ʻAmanaki Fakaʻiloatuʻu

 
     

ʻOfa Fehoko

 
     

Tevita Valeti Tupou

 
     

Taufahema Maumau

 
     

Sionefili A. Paunga

 
     

Lote ʻAhoafi

 
     

ʻAlifaleti Kivalu

 
     

Suliasi Havea

 
     

Tevita Niuafe Langi

 
     

Ngaluafe Loloma Fale

 
     

Setaleki Kata

 
     

Siosaia Tuʻavao

 
     

Avondale Huʻahulu

 
     

Fili Tuiʻonetoa

 
     

Tevita Kaliopasi Finau

 
     

ʻUtoikamanu Matalave

 

2.

KOLISI NGOUE KO HANGO

   

Puleako

Tuʻipulotu Finau

2

   

Tiuta Lahi

Samiuela Halaʻufia

1

   

Fale ʻEnisinia

Simione ʻAholahi

1

3.

ʻAPIAKO TĒSIALE KO TUPOU [TUPOU TERTIARY INSTITUTION]

   

Talēkita

Dr. ʻUngatea Fonua Kata (F/Ah.)

5

   

Tiuta Lahi

Samiuela Tukutau

1

   

Kau Faiako

Dr. Petelō Taukei ʻAhomana (F/Ah.)

5

     

ʻAisake Haukinima (F/Ak.)

1

   

Part Time

Dr. Lousiale O. L. Uasikē

3

E) KO E NGAAHI ʻAPIAKO MAʻOLUNGA (SECONDARY SCHOOLS)

1.

KOLISI KUINI SALOTE

   

Puleako

Dr. ʻAsinate Fuakautuʻu Samate

6

   

Tokoni Puleako

Liliō Fakavā (F/Ah.)

5

   

Faifekau

Mōsese V. Halaʻufia

3

   

Kau Faiako

Fiefia Tāufa (F/Ak.)

3

     

Leopino Mafileʻo

2

     

Fapiano Tonga (F/Ak)

1

2.

KOLISI KO TUPOU

   

Puleako

ʻAlifeleti ʻAtiola

5

   

Tokoni Pule Ako (Administration)

Samiuela Manitisa Fonua (F/Ah.)

3

   

Tokoni Pule Ako (Academic)

Saimonitā Paongo (F/Ah.)

5

   

Tiuta Lahi

Longinusi Tuʻipulotu

3

   

Pule Faama

Tulutā Fisiʻihoi

2

   

Kau Faiako

Tevita Tavaivuna ʻEukaliti

5

     

Mīnoa Fifita (F/Ah.)

11

     

Fotuʻatungua Tuʻakoi (F/Ah.)

8

     

Alafua-e-Kolosi Fisiʻihoi (F/Ah.)

2

   

Fale Koloa

Mexico Vailea (F/Ak.)

2

   

Faama

Lopeti Sekitofa Halaifonua

1

3.

AKO MAʻOLUNGA KO TUPOU

3.

1

VAOLOLOA

 
   

Tokoni Puleako (Academic)

Senitimita ʻUhila

3

   

Tokoni Puleako (Administration)

Folau Fifita (F/Ak.)

2

   

Tiuta Lahi

Tuʻipulotu Samiu (F/Ah.)

1

   

Kau Faiako

Kitione Palavi

2

     

Vivieni Paea (F/Ah.)

5

     

ʻAisea Falefao ʻEukaliti (F/Ah.)

5

   

Ngāue Tokoni

Sione Uhi Mafi (F/Ah.)

1

3.

2

NUKUNUKU

   

Tokoni Puleako

Katalina Valenitaine Lutui

7

   

Tiuta Lahi

ʻIsileli Tuʻifua Lātū (F/Ah.)

2

   

Faiako

Penisimani Lualeni Kato (F/Ak.)

2

3.

3

TAPUNISILIVA

 
   

Tokoni Tiuta Lahi

Makameone Mālua (F/Ak.)

2

4

KOLISI MOʻUNGA ʻOLIVE (Kolonga)

   

Puleako

Sitiveni Palu

2

   

Tiuta Lahi

ʻAtunaisa Fihaki (F/Ah.)

1

   

Faiako

Pita Lolomanaʻia Tamale (F/Ak.)

1

5

KOLISI MAILEFIHI/SIUʻILIKUTAPU (Vavaʻu)

   

Puleako & Associate Dean Pouono Tertiary Institute

Liuaki Fungalei

5

   

Tokoni Pule Ako

Simione Halaifonua

3

   

Tiuta Lahi

Maloni Laimani (F/Ak.)

1

6

KOLISI TAUFAʻAHAU/PILOLEVU (Haʻapai)

   

Puleako

Taniela Manuofetoa (F/Ah.)

5

   

Tiuta Lahi

Folauhola Taukafa

1

   

Kaui Faiako

Haloti ʻUlufonua (F/Ak.)

1

   

Talikava

Sione ʻOnevela Tongatuʻa (F/Ak.)

1

7

KOLISI TUPOUTOʻA (Nomuka)

   

Puleako

Fiemaʻu ha taha

1

8

KOLISI HOFANGAHAU (ʻEua)

   

Puleako

Sēmisi Haveapava Fungalei

2

   

Tiuta Lahi

Fiemaʻu ha taha

3

9

KOLISI LOTOLOTO

   

Houma – Puleako

ʻĒlone Fakavā

8

   

Vaini – Puleako

ʻIsoa Nusipepa (F/Ah.)

3

   

Pea

Seluini Hakaumotu (F/Ak.)

1

10

AKOTEU

   

Vaotuʻu – Puleako

Fiemaʻu ha taha

 
   

Maamaloa Nukuʻalofa – Puleako

Sepuloni Folau (F/Ah.)

7

VAHEFONUA TONGATAPU

1.

FAIFEKAU PULE VAHEFONUA

Taniela Manu

2

2.

VAHENGA KOLOFOʻOU

Faifekau Pule

2

   

Faifekau Tokoni

Pulonga-ʻa-Tonga ʻIki

2

   

Ngeleʻia & Faifekau ki he Tonga High School

Taniela Fangupō

2

   

Fanga ʻo Pilolevu

Tevita Ngūngūtau Tapueluelu

1

   

Mataika

Huelo Maama Penisini Uili

2

   

Halafoʻou & Kolisi Ako faka-Faiako & Komiunitī

Tevita Kava Vakalahi

1

   

Halaleva

Pierre Vimahi

4

   

Puke

Tevita Kolo ʻOhuafi

3

   

Matālikufisi

Mosese Moa (F/Ak.)

1

 

Faifekau Mālōlō : Dr. Tevita Tonga Mohenoa Puloka, Manu ʻIongi, Siueni Lutui

3.

VAHENGA KOLOMOTUʻA: Faifekau Pule Vahe Kolo

Pohahau Palu

2

   

Tokoni ki Kolomotuʻa

Vili Fangupō Vaka

2

   

Sopu ʻo Taufaʻahau

Sione Felesi Taupaki

2

   

Tufuenga

ʻEtilati Vaʻenuku

2

   

Hofoa

Feʻofaʻaki Fusikata

4

   

Halaʻovave

Viliami Henelī Vete

1

 

Faifekau Mālōlō: Koliniusi Paula Maʻu, Dr. ʻAlifaleti Malakai Mone, Dr. Siotame Havea, Sela Naʻa Latu, Sione Finau Haukinima

4.

LONGOLONGO

Siosiua Selu Pele

2

 

Faifekau Mālōlō: Ponitini Tuʻuta, Minoneti ʻAukafolau

5.

MAʻUFANGA

Tevita Fakataha Toʻa

3

   

Taʻehaloto

Sione Ikamanu

3

   

Houmakelikao

Sione Uepi Fā

2

   

Nukuhetulu

Sateki Taukiʻuvea (F/Ah.)

2

   

Faifekau Mālōlō. Koliniasi Takau

 

6.

POPUA

Soape Lātū

2

7.

FASI MO E AFI

Tevita Latailakepa

1

8.

HAVELU LOTO & Faifekau ki Falemahaki

Samisoni Pulu Halahala

1

   

Havelu Tokelau

Siosifa Pulu

1

 

Faifekau Mālōlō: Lopeti Taufa, Sione Kiteau Saafi, Samiuela ʻOtolouta Poloniati

9.

TOFOA & Faifekau ki Falemahaki & Faiako Part-Time Siaʻatoutai

Visa Vakalala Taufuʻi

2

   

Papitaiso Laumālie Māʻoniʻoni

Tevita Feimoefiafi

2

   

Koheleti

ʻIlaiakimi Lāfoʻou Toutaiolepō

3

10.

PEA

Siosiua Saluni Tauʻatāina

3

   

Lomaiviti

Siokivaha Timani

3

 

Faifekau Mālōlō: Sione Lataifaingataʻa Tauʻataina, Viliami Ongoivaha Fā

11.

TOKOMOLOLO

ʻOvaleni Manuofetoa

1

 

Faifekau Mālōlō: Tekilati Pīlesa Pālavi

12.

VEITONGO

Tahilanu Tongamana

2

13.

HAʻATEIHO & Kolisi Tonga, Vaʻa ʻo e USP

Taniela Palu Tamoʻua

2

 

Faifekau Mālōlō: Lātū Kakau Nuku

14.

FOLAHA

Filipe Uesi

1

15.

VAINI & Faifekau Pule Vaheloto

Tevita Afu Malila ʻOfahulu

1

   

Huʻatolitoli

Viliami Fanaika

9

   

Kolose

Penisoni Pauʻuvale

3

   

Longoteme

Tangimeimuli Tuʻipulotu

2

16.

MALAPO

Filisione Nau

2

 

Faifekau Mālōlō: Lōpini Filise, Taʻuteau Taufa

17.

TATAKAMOTONGA & Faifekau Pule Vahe Hahake

Samiuela Ika Tuʻiʻonetoa

2

   

Tatakamotonga II

Sione Maryposa Taka

2

   

Fātumu

Tevita Fakalolo

2

   

Tatakamotonga III

Tevita Muli Liu

1

   

Haveluliku

Mekuliō Meʻafoʻou

4

18.

LAPAHA

Fekeʻila Fotofili

1

19.

HOI

Taniela Palavi

1

 

Faifekau Mālōlō: Peni Aku

20.

PELEHAKE

Sione ʻOfa-ki-Muli Mone

2

   

Holonga

Maʻake Palei

3

   

ʻAlakifonua

Fukāʻeiki Toafa

2

 

Faifekau Mālōlō: Kepueli Kaufusi

21.

FUAʻAMOTU

Mateaki Kolo-ki-Falehau Fihaki

2

   

Malaʻe Vakapuna

Poasi Mafi

2

   

ʻAhononou

Ivanhoe Ikavuka (F/Ah.)

3

   

Nakolo

Tekiteki Vailea (F/Ah.)

2

 

Faifekau Malōlō: Mosese Moala Vakasiuola

22.

HAʻASINI

Viliami Lopiseni Vao

1

   

Lavengatonga

Sailasa Mana Puamau

4

23.

TALAFOʻOU

Sione Nisani Tolu

3

   

Nukuleka

Mikimasi Fotu

4

 

Faifekau Mālōlō: Uikilifi Lavemai Vaka

24.

NAVUTOKA

Sione Funaki Mapuhola

2

   

Manuka

Tevita Talanoa Vea

2

25.

KOLONGA

Samiuela Tai

1

   

ʻEueiki

Sione Lopeti Kēmoeʻatu (F/Ak.)

1

   

Kolonga II

Viliami Lō Falevai

3

26.

NIUTOUA

ʻAtunaisa Mafileʻo

1

27.

AFA

Sione Faaki Kafa

4

28.

HOUMA

Siaosi ʻOfa Moala

2

   

Haʻakame

Solomone Piutau Moʻunga

2

   

Makapaeo

Latoa Tongotongo (F/Ah.)

1

 

Faifekau Mālōlō: Siosaia Tava Tupou

29.

LAKEPA

Similoni ʻIlaiū

2

30.

ʻUTULAU

Nafetalai Fotu

2

   

Haʻalalo

Vakaafi Vakalahi (F/Ak.)

3

 

Faifekau Mālōlō: Kalisitiane Fekauʻaki Fonua

31.

NUKUNUKU

Mele Malinga Mausia

1

   

Fatai

Tevita Malekamu Manu

2

   

Nukunuku Hihifo

Tuʻitapa Taufa

4

   

Nukunuku Hahake

ʻOfa Lui

3

 

Faifekau Mālōlō: Samiuela Maʻu, Uaiselē Manoa

32.

MATAHAU

Vinika Lātū

2

33.

VAOTUʻU

Sione Fonokalafi Vailea

3

 

Faifekau Mālōlō: Samiuela Melekiseteki Fualalo Vaea, Samipeni Fangupō

34.

FAHEFA

Lātū Kakau Nuku (Faifekau Mālōlō)

1

   

Haʻutu

Litani Vailea

4

35.

TEʻEKIU

Timote Fangalahi

3

 

Faifekau Malōlō: Fetoa Lutui

36.

KOLOVAI & Faifekau Pule Vahe Hihifo

Siosifa Talakai

2

   

Haʻavakatolo

Sitanimoa Latu

3

   

Masilamea

Taumuʻafono Mila (F/Ah.)

1

   

ʻAtatā

Selavia Metui

2

37.

FOʻUI

Tevita Kava Mone

1

38.

KANOKUPOLU

Samisoni Tuiaki

4

   

Haʻatafu

Semisi Fonua Saafi

1

 

Faifekau Mālōlō: Viliami Uini Langi

39.

ʻAHAU

Malaʻefoʻou Kava

3

VAHEFONUA VAVAʻU

1.

KO E FAIFEKAU SEA

Tuʻipulotu Faletau

4

2.

FAIFEKAU PULE

Pōhiva Lotoʻahea

4

   

FAIFEKAU TOKONI & Falemahaki

Kongaika ʻUnga

1

3.

FAIFEKAU PAK & PEV

Tuʻihalangingie Finau

2

   

ʻOfisi

Sione Puniani Moala (F/Ak.)

1

4.

ʻOFISI ‘O E SIASI

Sioeli Pangia Tatafu

12

5.

FAKAONGOONGO KOMITI FALEʻI

Māloni ʻAlaimoana ʻOtukolo

4

6.

NEIAFU & Vavaʻu High School

Pōhiva Lotoʻahea

4

   

Falaleu

Fonovai Tangimana

3

   

Toula

Kelepi Tupou

3

   

ʻAlo-ʻi-Talau

Viliami Fifita

4

   

ʻUtulei

Viliami Selupi ʻOfa

2

   

Masilamea

Monty ʻOlimipino Kioa

2

 

Faifekau Mālōlō: Maka Tuʻakoi

7.

MAKAVE

Vilitonu Satini

3

 

 

ʻUtui

Sikaiona Vakatapu

3

   

Okoa

ʻUlungā Sikaleti

1

   

Oloʻua

ʻUnaloto ki Toloa Vailea (F/Ak.)

1

 

Faifekau Mālōlō: Taniela Fisiʻihoi, Nafetalai Ika

8.

OFU

Pita Tulahe

1

 

Faifekau Mālōlō: Paula Vailea

9.

LEIMATUʻA

Viliami Ngahe

2

   

Feletoa

Keuli Mafi

4

   

Mataika

Tapavalu Takai

3

 

Faifekau Mālōlō: Vilivaka Vailea Saulala, Lauhingoa Finau, Taʻuteau Havea, Sione Talanoa Sekeni

10.

HAʻALAUFULI

Fataimelo Vailahi Taufa

3

 

Faifekau Mālōlō: Siosiua Havea Palu

11.

TAʻANEA

Finefeuiaki Mafi

3

12.

HOLONGA & Pilisone Haʻalefo

Sateki Havea Talāsinga

4

 

Faifekau Mālōlō:  Maʻafu Hosea

13.

TUʻANEKIVALE

ʻIsileli Taufaʻao

2

 

 

Koloa

Vili ʻAholelei Manu

3

   

Holeva

Lauhingoa Tupou

3

14.

HOUMA

ʻAukamea Havea

1

 

 

Mangia

Venilaite Fine Paea

1

   

Haʻakio

Feʻaomoelotu Taufa Talakai

2

15.

PANGAIMOTU

Vaisa Talakai

4

   

ʻUtungake

Sione Ikavuka Fifita

1

 

 

Talihau

Filise Kafu (F/Ah.)

2

16.

TAOA

Sese Fetaiaki Moli

3

   

Vaimalō

Filositati Kata (F/Ah.)

2

17.

TUʻANUKU

Taufa Manu

3

18.

TEFISI

Peni Nafe Kuila

1

19.

LONGOMAPU

Kimami Takeifanga

2

20.

FALEVAI

Tevita Talasinga

4

   

Kapa

Rodney Tupa (F/Ah.)

2

21.

TAUNGA

ʻUsaia Hemaloto (F/Ah.)

2

22.

ʻOTEA

Viliami Pauʻu Liku

4

23.

HUNGA

Haukinima Vaka

3

 

Faifekau Mālolō: Tuʻa Mahe

24.

NUAPAPU

Sefita ʻEtoni

3

   

Matamaka

Pakulō Fakaʻositaʻu (F/Ah.)

1

 

Faifekau Mālōlō: Sateki Kolo, ʻOkalani Kata, Saia Tukulā

25.

OVAKA

Timote Tauʻatāina

4

           

VAHEFONUA HAʻAPAI

1.

KO E FAIFEKAU SEA

Simote Mesuilame Vea

1

2.

FAIFEKAU PULE

Moli Moʻunga Fakavā

2

3.

FAIFEKAU PAK & PEV

Tuʻalongo Lolohea

3

   

‘Ofisi

ʻIengi Tapu (F/Ak.)

1

4.

PANGAI & Haʻapai High School

Moli Moʻunga Fakavā

2

 

Faifekau Mālōlō: Sione Alo Fakahua

5.

KOULO

Fonofā Mafi

3

   

Holopeka

Mani Noa (F/Ak.)

2

6.

LOTOFOA

Solomone Tiueti

2

   

Fotua

ʻAmanaki-Lelei-he-Lotu Fotu (F/Ak.)

2

   

Faleloa

Lotu Malamala (F/Ak.)

2

   

Fangaleʻounga

Senituli Napaʻa (F/Ah.)

3

7.

HIHIFO / TONGOLELEKA

& Falemahaki & Plisone Faleʻone

Vili Vaka ʻAholelei

2

 

Faifekau Malōlō: Tevita Tuʻinauvai ʻAsaeli

8.

HAʻANO

Soane Sio Tolu

4

   

Pukotala

Siale Uia ʻAmato (F/Ah.)

3

9.

FAKAKAKAI

Sione Veatupu Uaisele (F/Ak.)

1

   

Muitoa           

ʻAmanaki Lelei Tuaimeiʻapi (F/Ak.)

3

 

Faifekau Mālōlō: Tuʻatangiketatau Latu

10.

LOFANGA

Semisi Fonua Leo

4

   

Moʻungaʻone

Siaola Vaea (F/Ak.)

1

11.

ʻUIHA

Sitiveni Timani

2

   

Felemea

ʻIkani Lisiate

4

 

Faifekau Mālōlō: Tupou Feimoefiafi, Silakivai Fifita

12.

FAIFEKAU PULE (Vahe Lulunga)

Sateki Loseli

1

13.

HAʻAFEVA

Sateki Loseli

1

   

Kotu

Silakivai ʻAhoafi (F/Ah.)

1

14.

FAIFEKAU PAK & PEV. (Nofo ki Haʻafeva)

Setaleki Finau (F/Ak.)

1

15.

ʻOʻUA

Holofoni ʻAukafolau

1

16.

TUNGUA

Kaulave Falepapālangi

2

17.

FAIFEKAU VAHENGA ʻOTUMUʻOMUʻA

Viliami K. Taumoepeau

2

18.

NOMUKA

Viliami K. Taumoepeau

2

   

Filipai

ʻAloisio Hefa (F/Ak.)

3

   

Mango

Kisina Toetuʻu

1

           

VAHEFONUA ʻEUA

1.

FAIFEKAU PULE

ʻOpeti Fangupō

2

2.

FAIFEKAU PAK & PEV

Feleti Vakaʻuta

4

3.

VAHENGA ʻOHONUA

ʻOpeti Fangupō

2

   

Tokoni ki ʻOhonua

Kulima Tafea

3

   

Pangai

Sitaleki Moʻunga Likiafu

3

   

Tufuvai

Savieti Tuʻitupou

2

   

Taʻanga

Manase Taufa Vea

3

 

Faifekau Mālōlō: Kisepi Havea

4.

VAHENGA HOUMA

Tevita Fakaʻosifolau Laʻakulu

1

5.

VAHENGA ANGAHĀ-FUTU

Paula Kali

2

   

Mataʻaho

Mosese Lokotui

3

 

Sapaʻata

Pelikani Kauvaka

1

6.

VAHENGA MUʻA

Viliami ʻEpenisa

1

   

Haʻatuʻa / Kolomaile

Felenisisi Tauʻatāina

3

7.

VAHENGA PETANI & Pilisone Sainai

ʻAlifeleti ʻAholelei

2

VAHEFONUA NIUA TOPUTAPU

1.

FAIFEKAU PULE

Sione Hautau Uaisele Taufa

2

2.

FAIFEKAU PAK & PEV

Sione Hautau Uaisele Taufa

2

3.

VAHENGA HIHIFO

& Faifekau ki he Ako Maʻolunga Niua Toputapu

Sione Hautau Uaisele Taufa

2

4.

VAHENGA VAIPOA

Simote ʻIloahelotu Finau

1

   

Falehau

Tevita Soakai Tuʻitupou

4

   

Tafahi

Kautonga Folauhola

4

VAHEFONUA NIUA FOʻOU

1.

FAIFEKAU PULE

ʻEmosi Taʻufoʻou

2

2.

FAIFEKAU PAK & PEV

ʻEmosi Taʻufoʻou

2

3.

VAHENGA SAPAʻATA

& Faifekau ki he Ako Maʻolunga

ʻEmosi Taʻufoʻou

2

4.

VAHENGA ʻESIA

Olanitō Tupou (F/Ah.)

1

5.

VAHENGA PETANI

Manase Kaufusi (F/Ah.)

4

6.

VAHENGA FATAʻULUA

Sokikou ʻInafo (F/Ak.)

2

VAHEFONUA NIU SILA

1.

FAIFEKAU PULE

Sione Finau Haʻangana

2

2.

FAIFEKAU PAK & PEV

Sēneti Olive Fiusati

2

3.

ʻOFISI ʻA E VAHEFONUA

   
   

Tokoni Tauhi Paʻanga ki he Faifekau Pule

Filipe Sitini Samate (F/Ak.)

11

4.

VAHENGA MANGERE

Faifekau Pule Vahefonua

2

 

Tokoni

Fredrick Tui Feki (mo tokoni ki he ʻOfisi Palesiteni & Sekelitali Lahi)

2

   

Otara

Fotofili Namoa

1

   

Manurewa

Lavinia Tafolo (F/Ak.)

2

5.

VAHENGA PAPAKURA*

Haloti Molitika

1

6.

VAHENGA MOʻUNGA KI HE LOTO

ʻAtunaisa Siale

2

   

Northshore

Sione Pangataʻa Talamai (F/Ah.)

1

   

Ponsonby

Lopeti Mosaʻati

2

7.

VAHENGA SELUSALEMA

Neti Tuʻiʻonetoa

2

   

Glen Innes

ʻAmanaki Veaʻila (F/Ak.)

1

8.

VAHENGA OTAHUHU

Sela Fonua Pomelile

1

9.

VAHENGA HAMILTON

Sione Kātoa

1

10.

VAHENGA TAURANGA*

ʻAminiasi Vuki (F/Ah.)

2

   

Gisborne

Naasoni ʻOfamoʻoni (F/Ah.)

2

11.

VAHENGA WELLINGTON

Tuʻinamoana Lātū

2

12.

VAHENGA PALMERSTON*

Tevita Siosaia Langi

2

13.

VAHENGA SAUTE NIU SILA (Nofo ki Christchurch)

Pakilau Tukulā

1

   

Timaru

Viliami Tinitali Tuʻimana (F/Ak.)

3

   

Dunedin

Sione Mateaki Piʻei (F/Ah.)

1

14.

VAHENGA WHANGAREI

Fono Taaʻi-ki-Muli ʻAhio

1

15.

FAKAONGOONGO KI HE FAIFEKAU PULE

ʻEtuate ʻOtuvai Kāvenga (F/Ak.)

1

   

Tevita Mapili ʻIsoa (F/Ak.)

1

           

KONIFELENISI SIASI METOTISI ʻI NUʻUSILA

1.

 

Puleako Trinity Theological College

Dr. Nāsili Vakaʻuta

9

VAHEFONUA ʻAOSITELELIA

1.

FAIFEKAU PULE

Dr. Siotame Havea

4

2.

VAHENGA NIU SAUELE, Senē

   
   

Vahe Kolo

Dr. Siotame Havea

4

     

Tokoni

Tuʻitokelau Faonuku (F/Ak.)

2

   

Vahe Loto

Sione ʻAle

1

   

Vahe Hihifo

Setelō Hakaumotu Kātoa

2

   

Vahe Hahake

Uikelotu ʻOhuafi

2

   

Vahe Saute

Samiuela K. Taungākava (F/Ah.)

3

   

Vahe Pulelaʻā

Viliami Mateialona Mānoa

1

     

Tokaimaʻananga

Siaosi Tene Tiueti (Faifekau Mālōlō)

1

3.

VAHENGA QUEENSLAND, Brisbane

   
   

Vahe Kolo

Semisi Tupou

1

4.

VAHENGA VICTORIA

Viliami ʻOfahengāue

2

5.

WESTERN AUSTRALIA & NORTHERN TERRITORY

Faifekau Pule Vahefonua

3

6.

SUTT VIKATOLIA (Mafuaola)

Sione Uaisele Tuʻakoi

8

7.

UNITING CHURCH IN AUSTRALIA

   

Vahenga Lotu Tonga

Valamotu Palu

8

   

Public and Contextual Theology Research Centre

Jione Havea

4

 

Faifekau Mālōlō: Siupeli Taiamoni Taliai, Taniela Vaotangi, Mosese Vakasiuola Lātū, Fifita Langoia, Salesi Finau, Siaosi Tene Tiueti

VAHEFONUA ʻAMELIKA

1.

FAIFEKAU PULE VAHEFONUA

Dr. Sela Vaimoana Taufatofua Manu

5

   

ʻOfisi Vahefonua

   
     

Tokoni Tauhi Paʻanga ki he Faifekau Pulé

Siaki Namoa (F/Ah.)

1

     

Faifekau PAK & PEV

Tupou Leʻokava Tuʻineau (F/Ah.)

1

     

Sekelitali ki he Fetuʻutaki

Sione Manu (F/Ah.)

1

2.

VAHENGA SAN FRANCISCO

Dr. Sela Taufatofua Manu

5

   

Tapanekale

Dr. Sela Taufatofua Manu

5

   

Penieli

Viliami Tonga Mafi

3

   

Walnut

Kaluseti Fisiʻihoi

2

   

Monterey

Samiuela Molitika

1

3

VAHENGA LOS ANGELES

   

Misaia

Tuʻuta Faiva Sekeni

3

   

ʻEpenisa

Vili Pele

3

4.

VAHENGA SACRAMENTO

Laulile Lī

2

5.

VAHENGA ARIZONA

Nafetalai Pouanga (F/Ah.)

1

6.

VAHENGA TEXAS

Samisoni Siketi

9

7.

Faiangalotu Salt Lake & Denver

Likeep Tofavaha (F/Ah.)

1

8.

VAHENGA HAWAII (Nofo ki Maui)

Samate Ikavuka

7

 

Honolulu

Sefilī Fahamokioa (F/Ak.)

2

 

Hilo

Sakopo ʻOfa

2

9.

VAHENGA ALASKA

Sione Totau Havea

4

 

Faifekau Mālōlō: Sione Haisila Taʻufoʻou, Halatoaongo V. Saulala, Dr. Salesi Tuʻaʻofaʻeiki Havea

FIJI

1.

Sawana - Lomoloma

Pailoni Kei Talia

2

2.

United Bible Society, Sydney

Dr. Maʻafu-ʻo-Tuʻitonga Palu

2

SIAPANI

1.

Tokyo: SUTT

ʻOsaiasi Vanisi Takeifanga

7

 

KO E KAU FAIFEKAU FAKAONGOONGO KI HE KONIFELENISI MO E PALESITENI

 1. Jione Havea (Public and Contextual Theology Research Centre, Aositelelia)
 2. Filimone Havili Mone (UMC-Salt Lake City, ʻAmelika)
 3. Dr. Mātini Niponi Finau (United Methodist Church, ʻAmelika)
 4. Valamotu Palu (Uniting Church in Australia)
 5. Līneti Moʻunga Tuʻitupou (Fakakakato e hiki ʻene tali ui ki he UMC)
 6. Tevita Māliepō Siuhengalu (Uniting Church in Australia)
 7. Dr. Nāsili Vakaʻuta (Trinity Methodist Theol. Col., Niu Sila)
 8. ʻIkani Lātū Fakasiʻiʻeiki (Poaki ke ngāue ʻi he UMC)
 9. Sione Uesilē Tuʻakoi (Ako mo Ngāue Tokoni Siasi ʻi ʻAositelelia)
 10. Tevita T. Mone (Mālōlō he faleʻi fakatoketā)
 11. ʻAisea Moʻunga (F/Ak) (Mālōlō he faleʻi fakatoketā)
 12. Tevita Hala Tupou (Polokalama makehe ‘a e Siasí)
 13. Tevita Tuʻikupulau Mone Jr. (Faleʻi fakatoketā ʻi he tuʻunga ʻoku ʻi ai ʻa e famili)
 14. Fili Lilo (Sekelitali Fakatahaʻanga Kau Taki Lotu)
 15. Makalofi Kakala (F/Ah.) (Ako ʻi ʻAositelelia)
 16. Halatoaongo V. Saulala (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 17. Leaʻaepeni Koloa (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 18. Tevita Tuʻikupulau Mone (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 19. Ueta Tamaʻofa (F/Ak.) (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 20. Melo Kale (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 21. Fakalanga Tongia Langoia (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 22. ʻAlipate Lolohea (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 23. ʻĒfoti Tangataevaha (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 24. Tisileli Finau (Malōlō faleʻi fakafaitoʻo)
 25. Savinata Moala (hoko atu fakakakato tuʻutuʻuni fakaKonifelenisi)
 26. Selome Tonga (Faleʻi fakatoketā ʻi he tuʻunga ʻoku ʻi ai ʻa e famili)
 27. Dr. Lisiate K. ʻUlufonua (F/Ak.) (Ngāue ʻi he Puleʻanga Tonga. Falemahaki Vaiola)
 28. Molisi (Mikiloni) Lisala (F/Ak.) (Poaki Ako ʻi ʻAositelēlia ʻa e Uaifí)