ahio

Fakafo'ou Ako Faka-Kalisitiane: Tali 'a Sisu Kalaisi ki he Mo'ui, ko e Fakamo'ui 'i he Laumalie Ma'oni'oni.

Ko e fehuʻi mahuʻinga ki he Siasi pe ‘oku ʻuhinga ki he hā ‘a e tali ‘o e Sisū Kalaisi ko e ‘Eiki mo Fakamoʻui. Fokotuʻu atu ke tau kamata ʻi he tomuʻa maʻu Laumalie Māʻoniʻoni.

Ko e palomesi ki he hifo mai ‘a e Laumalie Maʻoniʻoni naʻe fai ʻe he ‘Eiki ki he Kau Ako hili ‘a e ʻOhomohe. “Ko hono lelei kiate kimoutolu ‘a e hiki ʻaʻaku pea kapau ʻe ʻikai te u hiki, pea ʻe ʻikai haʻu ‘a e Taukapo – (Laumalie Maʻoniʻoni) kiate kimoutolu. Ka ʻo kapau te u ʻalu, te u fekau Ia (Laumalie Maʻoniʻoni) kiate kimoutolu” (Ngaue 16:7).

Ko e hifo mai ‘a e Laumālie Maʻoniʻoni ki he loto mo e laumālie ‘o e tangata mo e fefine. Ko e ‘uhinga faka- tokāteline ‘o e Laumālie Maʻoniʻoní ko e mānava moʻui, ko e ʻea pe matangi. He ko e anga ia ‘o e ngāue mai ‘a e ‘Otuá ‘i he Laumalie Maʻoniʻoni ko e fakamānavaʻi ke moʻui faka- Kalaisi ‘a e faʻahinga ‘o e tangatá. ‘Oku ‘ikai ko ha manava ʻea faka-matelie ki he moʻui ‘a e sinó matelie ‘oku tau mānavaʻakí, ka ko e faʻahinga ‘ea pe ‘oku ui ko e matangi faka-Penitekosi ‘oku hō mai ‘e he ‘Otuá ki he loto mo e laumālie ‘o e faʻahinga ‘o e tangatá ke moʻui fakaʻaho ʻi he moʻui ‘a Kalaisi.

Akolotu: Memipa Kakato

Written by Web Administrator on .

tkh

Ko e taha eni ʻo e founga ki he Memipa Kakato ʻi he Siasi ko e fou ʻi he tauhi pea mo e teuteu ʻoku fai ʻe he Kautaha Akolotu. Ko ʻetau maheni pea mo e Akolotu, ko e taha pe ia ʻo e ngaahi Polokalama ʻa e Potungaue Ako Faka-Kalisitiane. ʻOku hoko mai ia hili ʻa e Lautohi Faka-Sapate. Ko e taimi ia kuo

Ko e Malu'anga 'o Tonga

Written by Web Administrator on .

queen nanasipauu

Tō Folofola Malanga
Tapu mo e Faletapu ‘o e ‘Otua mo e potu toputapú ni kuo fakatāpui ke fai ai ‘a e fakafeangai māʻoniʻoni ki hotau ‘Otua. Tapu mo ʻEne ‘Afio ko Tupou VI, ko e Tuʻi ‘o Tonga. Tapu mo Kuini Halaevalu Mataʻaho mo e Fale ‘o Tupou. Tapu mo e Houʻeiki ‘o e Fonua, Tapu mo e ‘Eiki Palesiteni mo Haʻa lotu.

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Word for Today

  • Christ is in you 2

    {mp3}twft/2017/03/UK03302017{/mp3}    '... the mystery... which is Christ is in you.' Colossians 1:27 NKJV

    Paul writes, 'Christ lives in me' (Galatians 2:20 NKJV). No other religion makes such a claim. No other movement implies the living presence of its founder in his followers. No wonder Paul refers to it as 'the mystery.' We comprehend the idea of Christ for me, or with me, or ahead of me. But Paul said it's better than that - Christ in me!In his writings Paul refers to this union with Christ 216 times. John mentions it 26 times. They describe a Christ who not only woos us to himself, but actually 'ones' us with himself. John writes, 'Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God' (1 John 4:15 NKJV). Just as you own the home you live in, so the Christ who lives in you owns you. And when you own a home you rearrange it the way you want it. Likewise, Jesus moves in and commandeers your hands and feet, requisitions your mind and your tongue.Do you sense things being rearranged in your life today? That's 'Christ in you'! Paul also said: '... and he has always known who his chosen ones would be. He had decided to let them become like his own Son' (Romans 8:29 CEV). Ever hear the old saying, 'Making a silk purse out of a pig's ear'? That's what Jesus does when he takes up residence in your heart. He has a plan for your life, and he also provides the power to fulfill it. And what's your part? To surrender and cooperate fully with him.

    Soulfood: Jer 22-24, Luke 20:41-47, Ps 31, Prov 8:34-36