'Otu 'a e Palesitení ki Novema 2019

Written by Web Administrator on .

Luke 2:52e “Pea naʻe lalaka atu ‘a Sīsū ‘i he poto, mo e lahi ‘o hono sinó, pea mo hono ‘ofeina ‘e he ‘Otuá mo e tangatá.”

Ko hono fakamahuʻingaʻi eni ‘e he fai Kosipeli ko Luké ‘a e tuʻunga tangata ‘o Sīsū mo e anga ʻene tupu hake he vaaʻihala moʻui ‘o e fānaú. Fakataha mo e tuʻunga tangata ‘a hotau ‘Eikí hili hono aloʻi mai ko e Misaiá. Ko Sīsuú ko e ʻAlo ʻo e ʻOtua, pea ko e tangata moʻoni. Naʻe ‘i ai hono ‘atamai ke ʻilo-meʻa, pea ʻi ai hono sino ke tupu fakalakalaka, pea ʻi ai mo hono loto, ke ne ongoʻi ‘a e ‘ofa mai ‘a e ‘Otuá mo e tangatá.

Ko e ngaahi meʻa ni kotoa ‘i he moʻui ‘a hotau ‘Eikí, ‘a hono ʻatamai mo e sino mo e lotó, naʻe pau ke tupu fakalakalaka mei he siʻi, ki he lahi. Mei he vaivai ki he kaukaua, mei he masivesiva ki he teungaʻia, pea mei he anga tangatá ki he anga ‘Otuá.

'Otu 'a e Palesitení ki 'Okatopa 2019

Written by Web Administrator on .

Laumālie Māʻoniʻoni Fakafoʻou ʻEtau Fānaú

Maʻake 10: 14&15 “ Ka ‘i he mamata ki ai ‘a Sīsū, naʻa ne tuputāmaki. ‘O ne pehē kiate kinautolu. Tuku pē ‘a e kau tamaikí ke nau haʻu kiate au. ‘Oua ‘e taʻofi ‘a kinautolu; He ‘oku maʻa e faʻahinga ko iá, ‘a e puleʻanga ‘o e ‘Otuá. Ko au ē, ‘oku ou talaatu, Ko ia ‘e ‘ikai te ne tali ‘a e puleʻanga ‘o e ‘Otua, ‘o hangē ko ha tamasiʻi, ‘e ‘ikai ‘aupito hū ia ki ai. ”

‘Oku ‘i ai ‘a e ongo ivi malohi faka-natula ‘e ua ‘oku ne ue’i ha meʻa ke ngāue, ko e ivi teke’i atu mo e ivi tohoaki mai (push and pull). ’Oku ʻikai malava ki he ongo ivi malohi ko ení ke na feteketekeʻi pea to e fetohoaki ‘i he taimi tatau. Kapau ‘e hanga ʻe he ivi ko ení ‘o tekeʻi atu pea to e tohoaki mai he taimi tatau, pe tohoaki mai pea to e tekeʻi atu he taimi tatau, pea ‘oku na fu’u faikehekehe ‘aupito ‘ena ngāué, pea ‘e faifai pe ‘o hoko ai ha maumau lahi pea fakatu’utamaki. ‘Oku ‘i ai ‘a e fakatātā mahino ‘o e ongo ivi ko ení mo ‘ena ngāue ‘i he lau ‘a e Kosipeli ʻa Maʻaké ki he meʻa naʻe fai ʻe he Kau Ako ʻa Sīsū mo Sīsū ki he fānaú.

'Otu 'a e Palesitení ki Sepitema 2019

Written by Web Administrator on .

Laumalie Maʻoniʻoni Fakafoʻou ʻEtau Fānaú

“Pea ʻi heʻene lea pehē, naʻa ne hō kiate kinatolu, ʻo ne folofola, Mou maʻu Laumālie Māʻoniʻoni ā” Sione 20:22

Ko e kaveinga ‘o e taʻu faka-konifelenisí, ko e lotu ʻa e kakai ʻo e Siasí. Pea ko e kupuʻi lotu taaumaʻu ia fakaʻaho ‘oku tau fai lolotonga ‘a e taʻu faka-konifelenisi 2019/2020, ‘oku fakalea: “Laumālie Māʻoniʻoni Fakafoʻou ʻEtau Fānaú ”.

Ko e Laumālie Māʻonioní ʻoku ne fai ʻa e fakafoʻou ʻetau fānaú ka ʻoku ʻikai ko kitautolu. Pea ko kitautolu ʻa e kakai ‘o e Siasí ‘oku meʻangāueʻaki ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní ki he fakafoʻou ʻetau fānaú ʻi he ngaahi founga kehekehe naʻe ʻoatu ʻi he ʻOtu ʻo ʻAokosí. Pea ʻoku taau ke tau tomuʻa maʻu Laumālie Māʻoniʻoni kitautolu ke faiʻaki hotau fatongia ki he fānau pea toki fou atu ʻiate kitautolu ʻa e ngāue ʻa e Laumālie Māʻoniʻoni ki heʻetau fānaú. ‘Oku ʻikai ko ʻetau lotú ke hifo hangatonu ʻa e Laumālie Māʻoni’oni ki heʻetau fānaú. Kae ʻikai kiate kitautolu. Ka ke tau tomuʻa maʻu Laumālie Māʻoniʻoni ʻa e ngaahi Tamai mo e Faʻē, kau Faifekaú, kau Setuatá, kau Malangá, kau Akonakí, kau Faiakó, kau Failautohi Faka-Sapaté, kau Taki Akolotú, kau Tauhi ʻAhó mo e ngaahi lakanga tauhi kakai ‘o e lotú ʻi he Siasí.

'Otu 'a e Palesitení ki 'Aokosi 2019

Written by Web Administrator on .

Laumālie Maʻoniʻoni Fakafoʻou ʻEtau Fānaú

“Ko e Fānaú ko e ʻinasi meia Sihova. Ko e totongi ʻoku Ne ʻomi ko e fua he manava” Saame 127:3.

Ko e fehuʻi mahuʻinga ke fai ʻe he Siasí: Ko hai ʻoku fānau ʻi he nofo ʻa e sosaieti? Ko e fānau ʻa hai ʻi he sosaieti?. Ko e tala faka-ʻOtuá, ko e fānau ʻa e ʻOtua. Ka ‘oku ʻomai ko e meʻaʻofa ‘a e ʻOtuá ʻi he founga fakanatula ki he manava ʻo ha tangata mo fefine ʻi he nonofo mali maʻoniʻoni ʻa e husepaniti mo e uaifi. Pea ko e kamataʻanga ʻo e nofo mali naʻe tuʻutuʻuni pē ia ki he ʻuluaki tangatá mo e fefiné ʻe he ʻOtuá, ʻi he kamataʻanga ʻo e fakatupu ʻi Heʻene folofolá: “ Ko ia ʻe tukuange ʻe he tangata ‘ene tamai mo ʻene faʻē, kae pikitai ki hono uaifí: pea te na hoko ko e kakano pē taha (Senesi 2:24). Pea ʻoange kiate kinaua ‘o e mafai mo e totonu ki he fānaú ʻi he folofola naʻe pehē: “ …Mo fakatupu mo fakatokolahi mo fakafonu ʻa mamani…(Senesi 1:28).

Ka kuo hoko mai ‘a e founga mo e fakakaukau faka-e-tangata ia ke ʻi ai ‘a e fānau. Pea ‘oku kau fakataha ‘a e Siasi mo e folofola ʻa e ʻEikí ke tali kinautolu he ʻoku maʻae faʻahinga ko iá ‘a e puleʻanga ʻo e ‘Otuá. Ko e meʻa naʻe tokanga ki ai ‘a e ʻEikí, ko e mahuʻinga ‘o e tuʻunga fānau. Naʻe ʻikai tokanga ia pe ko hai naʻa nau ʻomai ʻa fānau, he ko ʻEne folofola ki he Kau Ako ‘i hono taʻofi ʻa e fānau mei he ‘Eiki: “ Tuku pē ʻa e kau tamaiki ke nau haʻu kiate au. ʻOua ʻe taʻofi kinautolu. He ʻoku maʻae faʻahinga ko iá ʻa e puleʻanga ʻo e ʻOtua”( Maʻake 10:14). Ko hai pe ʻoku fānau ko e fānau ʻa e ʻOtua.

'Otu 'a e Palesitení ki Siulai 2019

Written by Web Administrator on .

LAUMĀLIE MA’ONI’ONI FAKAFO’OU ‘ETAU FANAÚ

“Vakai ko e fānau ko e ʻinasi meia Sihova. Ko e totongi ‘oku ʻomi ko e fua he manavá. Hangē ko e ngaahi ngahau ʻi ha nima ʻo ha toʻa. Pehē ʻete maʻu ʻa e ngaahi foha/ʻofefine kei talavou kitá. Monūʻia ā, ka ko e toʻa. Kuo fonu ai ‘ene hofangahau na. ‘E ‘ikai mā ‘a e faʻahinga ko iá, ‘Oka nau ka alea mo honau ngaahi filí ‘i he matapā”. Saame 127:3- 5.

Ko e Same 127 naʻe faʻu maʻa e kahaʻu ‘o ‘Isilelí ke ‘i ai ha haʻanau fānau ki hono toe langa hake ‘a Selusalemá fakataha mo e kakai ‘Isilelí hili ‘a e Fakahē ki Papiloné. Naʻe hoko ia ki he ngaahi foha hangē ko Nehemaiá, naʻa ne langa e ‘ā ‘o Selusalemá. Ko e Kovana ko Seluipepelí naʻa ne toe langa e Temipalé pea ko ‘Esela ē, naʻa ne hoko ko e Taulaʻeiki Lahi, ke ne tataki e Lotú maʻa kinautolu ne foki mei he nofo Haʻisia (Fakahē) ki Papilone ‘i he 538KM. Langa ‘ā ‘a Nehemaia, Langa Temipale ‘a Seluipepeli pea langa Kovinanite mo langa fakaeloto mo fakalaumālie ‘a ‘Esela.

Ko ʻenau fānau ko e ‘inasi mei a Sihova. “Ko e totongi ‘oku Ne ‘omi ko e fua he manava.” Hangē ko e ngaahi ngahau ‘i he nima ‘o ha toʻa, pehē ‘a e ngaahi foha ‘oku te ma’u kei talavou kita.” Naʻe ʻi ai ‘a e ngaahi faingataʻa naʻa nau fepaki mo ia: Ka naʻa nau “Monūʻia ā ka ko e toʻa ‘oku fonu ai ‘ene hofangahau na: ‘E ‘ikai mā ‘a e fa’ahinga ko iá, ‘oka nau ka alea mo honau ngaahi fili ‘i he matapā.”

Words of Wisdom

johnwesley3

Do not allow yourself one thought of separating from your brothers and sisters, whether their opinions agree with yours or not. John Wesley

motherteresa1

Mother Teresa replied, “I don’t talk, I simply listen.....[God] doesn’t talk. He also simply listens."

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Tohi Fakafeangaí

 • Sāpate TOHI FANONGONONGÓ, ʻOkatopa 13, 2019
  Saame 66:1-12
  Selemaia 29:1,4-7
  2 Timote 2:8-15
  Luke 17:11-19
 • Sāpate ʻEVANGELIOÓ, ʻOkatopa 20, 2019
  Saame 119:97-104

  Selemaia 31:27-34
  2 Timote 3:14-4:5
  Luke 18:1-8
 • Sāpate, ʻOkatopa 27, 2019
  Saame 65 

  Sioeli 2:23-32
  2 Timote 4:6-8,16-18
  Luke 18:9-14

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.